Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiques

Servei de digitalització dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), i allotjament i difusió d'aquests fons mitjançant la seva inclusió en el dipòsit digital Trencadís.
Les biblioteques disposen de fons que, pel seu valor i la seva singularitat, és recomanable digitalitzar per garantir-ne la preservació i la consulta i que, a més, cal donar a conèixer. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona contribueix al procés tècnic de digitalització i posa a disposició dels ajuntaments el dipòsit digital Trencadís, que els permet l'allotjament del fons de la biblioteca i la seva comunicació pública a través d'Internet.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Antiguitat dels fons anterior al 1960 35
Grau de complementarietat de les col·leccions amb altres ja existents dins el dipòsit digital Trencadís 35
Estat de les col·leccions (completes i tancades) 30
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 35.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 35
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-054, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-054-19.pdf
.pdf
Document de cessió en favor de la Diputació de Barcelona dels drets de propietat intel·lectual dels propietaris del fons.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals (exclosos bibliobusos).
Altres condicions: - Els fons han de formar part del catàleg de la biblioteca pública municipal.
- Els fons han de complir la política de col·lecció del dipòst digital Trencadís.
- Cal disposar dels drets de propietat intel·lectual per a comunicació pública de la col·lecció.
- Els fons no s'han de trobar dipositats en altres dipòsits digitals.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya; Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/05/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Serveis a la Xarxa de Biblioteques

Tel. 934 022 241
o.serveisbib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19070