Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Diagnosi per al desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent

Es dona suport a la realització de diagnosi en els àmbits de gestió urbana susceptibles de desenvolupar solucions de ciutat intel·ligent amb la formulació d'un pla d'actuacions per a la seva materialització a mitjà termini.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Es mostra l'aposta pel desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent i l'organització de recursos per desenvolupar l'actuació [70 punts].
- Es mostra l'aposta pel desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent [35 punts].
- No es mostra l'aposta pel desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent [0 punts].
70
Grau d'implicació dels equips de govern i directiu
- Es manifesta la implicació total dels equips de govern i directiu [15 punts].
- Es manifesta la implicació parcial dels equips de govern i directiu [5 punts].
- No es manifesta la implicació dels equips de govern i directiu [0 punts].
15
Grau d'implicació de personal amb capacitat de gestió transversal per a la coordinació interna de l'actuació
- Es manifesta la implicació total de personal amb capacitat de gestió transversal per a la coordinació interna de l'actuació [15 punts].
- Es manifesta la implicació parcial de personal amb capacitat de gestió transversal per a la coordinació interna de l'actuació [5 punts].
- No es manifesta la implicació de personal amb capacitat de gestió transversal per a la coordinació interna de l'actuació [0 punts].
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria explicativa dels àmbits de gestió urbana que constitueixen l'estratègia de ciutat intel·ligent a l'ens local.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19068