Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la

Acompanyament per a la inspecció i avaluació del risc de les instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la (aigua calenta sanitària, reg per aspersió en medi urbà, fonts ornamental i instal·lacions de neteja de vehicles), així com l'avaluació dels factors de risc de les instal·lacions d'alt risc d'aigua calenta sanitària de titularitat municipal.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones pel que fa als riscos derivats de les instal·lacions de baix risc.
Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 10.001 i 50.000 habitants

Requisits de concessió:
Ordre d'entrada de les sol·licituds
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-047, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-047-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 1 mesos en municipis amb menys de 10 instal·lacions inspeccionades, i en un termini màxim de 3 mesos en municipis amb 10 o més instal·lacions inspeccionades, des de la realització de l'objecte de l'assistència.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 1 mesos en municipis amb menys de 10 instal·lacions inspeccionades, o de 3 mesos en municipis amb 10 o més instal·lacions inspeccionades, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi; Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19064