Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Salut pública

Control sanitari de l'aigua de consum humà

Realització, d'acord amb la normativa vigent, de:
- Anàlisis de les mostres d'aigua de consum humà, assessorament i lliurament dels informes que es derivin dels resultats analítics obtinguts
- Elaboració i actualització dels protocols d'autocontrol i de gestió del servei de subministrament d'aigua de consum humà.

L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats de l'aigua de consum humà.
Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
Presentació d'un escrit indicant si el servei d'abastament d'aigües es gestiona directament o a través d'empresa (nom)
- La primera vegada que es sol·licita el recurs, o quan hi ha modificacions a la xarxa, cal descriure el servei de subministrament i la xarxa.
Designació d'una persona de referència
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Escrit de l'ajuntament indicant si el servei d'abastament d'aigües es gestiona directament o a través d'empresa (nom). La primera vegada que es sol·licita el recurs, o quan hi ha modificacions a la xarxa, cal descriure el servei de subministrament i la xarxa.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Especificitats dels destinataris:
. Municipis de fins a 5.000 habitants que gestionin directament el seu servei de subministrament d'aigua.
. Municipis de fins a 1.000 habitants que gestionin el seu servei de subministrament d'aigua a través d'empresa (no inclou Protocol d'autocontrol i gestió).
- L'ens beneficiari ha de designar una persona de referència.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

El 80% de les alarmes per incompliment de paràmetres microbiològics recollits en el RD 140/2003 han d'estar comunicades a l'ens local en un termini màxim de 48 hores, o menys, i mai en més de 72 mitjançant correu electrònic, des del moment en que ens són notificades pel laboratori.

En el cas d'incomplir el termini fixat 72 hores, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Llei 140/2003, de 7 de febrer, de criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Salut pública

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19062