Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Consultoria per a la gestió estratègica dels recursos humans en els ens locals

Assistència als ens locals en la presa de decisions mitjançant la planificació estratègica dels seus recursos. L'objectiu és aportar productes, sistemes i eines amb la finalitat de millorar la seva gestió pública i la prestació dels serveis municipals. És un recurs per acompanyar a la reflexió de l'equip de govern per a la gestió estratègica dels seus recursos humans actuals i de futur, per donar resposta a les necessitats, demandes i reptes existents en el municipi. En funció de les necessitats de l'ens l'assitència pot incloure:

1) Planificació estratègica de la plantilla: composició i dimensionament dels serveis municipals.
L'objectiu és determinar la composició i la dotació adequada dels serveis per a un ens local considerant les necessitats que es poden plantejar en el termini d'una o dues legislatures. Es fa referència a "la plantilla de futur", aquella que seria desitjable amb perspectiva a curt o mig termini.
2) Envelliment de la plantilla i planificació de les vacants
S'analitza l'índex d'envelliment de la plantilla, s'hi identifiquen els llocs que previsiblement restaran vacants a 5-10 anys vista (segons necessitats dels ens locals) per jubilació dels ocupants i es planifica la gestió d'aquestes vacants.
3) Temporalitat de la plantilla i pla d'ordenació de les places i ocupants per a la seva estabilització.
S'analitza l'índex de temporalitat de totes les places de la plantilla ocupades de forma temporal, mitjançant la revisió dels expedients de personal, amb l'objectiu d'elaborar un pla d'estabilització d'acord amb la situació de temporalitat dels seus ocupants i les prioritats de l'organització.
4) Mapa de llocs clau i pla de successió
S'identifica quins llocs de treball seran clau a mig i llarg termini segons les prioritats que l'equip de govern tingui envers les noves i futures necessitats del municipi mitjançant una bateria de criteris i elements tècnics per tal de desenvolupar un pla de successió.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- L'ens local ha de disposar en el moment de la sol·licitud dels recursos humans necessaris per poder garantir el correcte desenvolupament de les actuacions derivades de l'assistència.
60
Existència d'antecedents: es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus d'assistència l'any 2018
- Ajuntaments que han rebut aquest tipus d'assistència a l'any 2018 [10 punts].
- Ajuntaments que no han rebut aquest tipus d'assistència a l'any 2018 [40 punts].
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-113, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-113-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Tres per ens local.

El 100% de les assistències s'han d'iniciar en un termini màxim de 1 mesos des de la seva comunicació d'aprovació al PMT.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 1 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret llei 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social;Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social; Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i altres lleis de pressupostos generals, estatals i autonòmiques que siguin vigents en el marc de cada anualitat.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Direcció i Administració de Recursos Humans

Tel. 934 049 360
s.arhsg@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19060