Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius

Es dona suport a projectes impulsats pels ens locals que tinguin per objectiu desenvolupar les competències professionals del seu personal o millorar l'associació de la formació amb l'estratègia organitzativa. Pot incloure:
- Elaboració de plans generals de formació.
- Elaboració de programes específics de formació adreçats a col·lectius determinats.
- Elaboració de programes formatius d'acompanyament en la implementació de projectes corporatius i de millora organitzativa.
- Disseny de programes d'empoderament del personal directiu i comandament com a facilitadors del desenvolupament professional del seu equip de treball.
- Disseny de processos d'avaluació de plans de formació.
- Assessorament en processos formatius mitjançant la tecnologia: provisió d'espais virtuals en Moodle, producció de materials digitals (Formawiki), etc.
- Assessorament en la conceptualització i implantació d'iniciatives de gestió del coneixement.
- Disseny de plans d'acollida del personal.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Implicació dels equips de govern i de direcció 40
Estabilitat organitzativa 40
Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: No poden accedir a aquest recurs els ajuntaments que hagin rebut alguna actuació de consultoria en l'àmbit de la formació durant els anys 2017 i 2018.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció públic; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 01/04/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19058