Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Infraestructura municipal de prevenció d'incendis forestals

Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals (PPI)

Suport per a executar actuacions de manteniment, consolidació i millora sobre elements d'accés viari (xarxa viària bàsica), subministrament d'aigua (xarxa de punts d'aigua), o de risc i vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI), en compliment de la Llei 6/1988. L'objectiu és assolir la màxima cobertura territorial possible i facilitar l'execució de les actuacions prioritàriament abans de l'època de màxim risc d'incendi forestal.

La quantia s'obté a partir d'un import de referència per a cada municipi (IRM), resultant de dividir el pressupost del fons entre la superfície forestal de tots els municipis amb PPI (inversió mitjana per unitat de superfície forestal), i multiplicant-la per la superfície forestal del municipi. Sobre l'IRM s'apliquen uns coeficients prèviament normalitzats: SFI: superfície forestal d'influència de les infraestructures, DXV: densitat mitjana de la xarxa viària bàsica de prevenció, CEI: continuïtat en l'execució anual de les actuacions. Es preveuen mesures de correcció percentual per tal de garantir la integritat de les actuacions previstes al PPI.

L'ajut inclou:
- Execució material d'actuacions de manteniment, consolidació i millora.
I no inclou:
- Execució material d'actuacions de creació de nova infraestructura.

Per aquest recurs, no cal presentar sol·licitud.

L'ens ha de disposar d'un PPI redactat per la Diputació. Així mateix, s'ha hagut de pactar i redactar acta d'acord de l'actualització, de forma prèvia a l'acceptació del fons, de les actuacions previstes al PPI, de forma conjunta entre l'Ajuntament i l'Agrupació de Defensa Forestal local (ADF), on consti una relació prioritzada i valorada econòmicament de les actuacions amb necessitat d'execució. En cas que no existeixi ADF al municipi, l'actualització es pot formalitzar amb altres entitats locals amb funció de prevenció d'incendis forestals en els seus estatuts


Destinataris:
Ajuntaments

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-19, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C3-002-19.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: L'import individualitzat de l'ajut no pot excedir els percentatges següents sobre la despesa total de la inversió: 80% per a municipis de més de 20.000 habitants; 85% per a municipis d'entre10.001 i 20.000 habitants; 90% per a municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants; 95% per a municipis d'entre 2.500 i 5.000 habitants; i 100% per a municipis de menys de 2.500 habitants.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2.

Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 30/04/2020
Altres condicions d'execució i justificació: - L'import de l'ajut és d'un mínim de 2.000 euros i com a màxim de 48.000 euros, sens perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats poden ser utilitzats per complementar els ajuts de la resta de municipis, i sempre garantint la integritat de les actuacions previstes al Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI).
- Personal de Diputació realitza una validació tècnica dels treballs executats, d'acord amb les prescripcions tècniques del Pla de prevenció municipal d'incendis forestals, i de forma prèvia al pagament definitiu de l'ajut.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals; Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició d'inversions

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag

Tel. 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19056