Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Comunicació en situacions excepcionals

Assistència per a facilitar un servei tècnic especialitzat i permanent als municipis de fins a 1.000 habitants sense estructura pròpia de comunicació, perquè puguin gestionar la seva comunicació externa de manera eficient en casos excepcionals. Per situacions excepcionals s'entenen els esdeveniments sobrevinguts i no previstos que requereixen accions de comunicació externa i que no formen part del funcionament ordinari dels ens locals.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 1.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'implicació de l'equip de govern en l'objecte del recurs 50
Existència d'un referent local que actuï com a interlocutor 50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: S'haurà d'especificar a la sol·licitud el màxim responsable polític del recurs a l'ens local, i el referent tècnic o polític amb qui interlocutarà el Gabinet de Premsa i Comunicació en cas de necessitar el servei un cop s'hagi atorgat el recurs.
És un recurs de Mandat i, per tant, si un ens local el va sol·licitar als Catàlegs 2016, 2017 o 2018 no cal que el torni a sol·licitar perquè està cobert per a qualsevol acció que es requereixi també durant el 2019. En cas que l'ens local es trobi en una situació excepcional que hagi de comunicar externament i que hagi sol·licitat aquest recurs, només haurà de posar-se en contacte amb la Unitat Prestadora del recurs perquè es posi en marxa el servei.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- En cas que l'ens local es trobi en una situació excepcional que hagi de comunicar externament i que hagi sol·licitat aquest recurs, només haurà de posar-se en contacte amb la Unitat Prestadora del recurs perquè es posi en marxa el servei.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 01/04/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Premsa, Publicit.i Xarxes Soc.

Tel. 934 022 104
comunicaciolocal@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19055