Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores

Ciutats amigues amb les persones grans

El programa "Ciutats amigues amb les persones grans", impulsat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), proporciona criteris emmarcats en el paradigma de l'envelliment actiu per promoure la participació de les persones grans i la planificació i desenvolupament de projectes i serveis adreçats a aquest col·lectiu.
El suport tècnic ofert té la finalitat de reforçar la capacitat d'organització i de gestió dels ens locals en l'àmbit de les persones grans.
El Programa inclou tres tipus d'actuacions:
- Elaboració de la diagnosi i del pla d'acció del projecte "Ciutats amigues amb les persones grans".
- Espais de millora contínua del projecte "Ciutats amigues amb les persones grans".
- Avaluació del projecte "Ciutats amigues amb les persones grans".


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
- Proposta incompleta i/o incoherent [0 punts].
- Baixa definició/ coherència [10 punts].
- Definida amb algunes limitacions [15 punts].
- Tots els elements de la proposta estan abordats amb solvència i coherència [20 punts].
20
Grau de consolidació del treball en xarxa
- No s'identifiquen els actors implicats en el projecte [0 punts].
- Identificació nominal d'actors presents o previstos per desenvolupar el projecte [10 punts].
- Identificació d'actors amb una relació estable i activa amb el projecte [15 punts].
- Identificació d'objectius i accions comuns dels actors; col·laboració en programes i projectes [20 punts].
20
Grau de definició i/o desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació
- No s'ha definit / establert cap mecanisme de seguiment i avaluació [0 punts].
- Poc/baix desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació [10 punts].
- Mecanismes acceptables de seguiment i avaluació [15 punts].
- Bona qualitat i definició dels mecanismes de seguiment i avaluació del projecte [20 punts].
20
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
- Menys de 15 hores [5 punts].
- Entre 15 i 24 hores [10 punts].
- Entre 25 i 39 hores [15 punts].
- 40 hores o més [20 punts].
20
Situació sociodemogràfica: índex de sobreenvelliment
- Índex inferior al 10% [5 punts].
- Índex entre l'11% i el 14% [10 punts].
- Índex entre el 15% i el 17% [15 punts].
- Índex igual o superior al 18% [20 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-021, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-021-19.pdf
Per tal de formar part del Programa "Ciutats Amigues amb les Persones Grans" caldrà adjuntar el document de sol·licitud d'adhesió a la xarxa (OMS): www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/es/
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: plans de drogues; ciutats amigues i "Implantació guia maltractaments" no compatbilitzen en aquest màxim.
Altres condicions: - Per sol·licitar la participació en els espais de millora contínua s'ha d'haver realitzat prèviament la Diagnosi i el Pla d'Acció, que han d'estar actualitzats com a màxim 2 anys abans, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.
- Per sol·licitar l'avaluació s'ha de tenir el projecte finalitzat i amb un mínim de 2 anys d'implementació, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19051