Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Cicle de passejades de marxa nòrdica per a la gent gran

Aquest cicle de passejades de marxa nòrdica per a la gent gran vol ser un suport a la dinamització de l'activitat física dirigida a aquest col·lectiu i, alhora, vol donar a conèixer diferents indrets del territori al mateix temps que es practica exercici de manera adaptada a les possibilitats dels usuaris.

El curs d'incorporació al projecte, el grup de gent gran fa passejades de marxa nòrdica organitzades des de la Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona, mentre que, a partir del segon curs, participa en les caminades de marxa nòrdica promogudes pels municipis dels grups d'intercanvi.

Més informació a: www.diba.cat/web/esports/suport-economic


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 70
Grau de compliment i bona gestió de l'actuació en edicions anteriors (obligacions derivades de la participació en el programa) 30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-072, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-072-19.xlsx
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local.
Altres condicions: - Es dona suport a les despeses que suposa la participació de continuïtat (intercanvis) en el cicle amb un ajut fix de 1.000 euros.
- Els ens locals de nova incorporació no reben suport econòmic per la participació en el cicle.
- Poden sol·licitar suport econòmic per a l'adquisició de bastons de marxa nòrdica els ens locals de nova incorporació així com els de continuïtat (intercanvis) que no van rebre ajut per aquest concepte al Catàleg 2018.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Despeses de càtering.

En cas de rebre ajut per a l'adquisició de bastons de marxa nòrdica si l'ens local utilitza el formulari simplificat de justificació de despeses, haurà d'adjuntar la factura acreditativa de la compra.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19050