Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Polítiques de teixit productiu

Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Suport als CLSE i altres ens locals proveïdors d'acord amb el cens de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat/web/economieslocals). Es preveuen ajuts a les estructures de personal tècnic i als serveis i actuacions adreçats a desvetllar vocacions empresarials, generar noves activitats econòmiques, consolidar i fer créixer les existents, i a les actuacions d'implantació de sistemes de qualitat. Els serveis i les actuacions poden ser serveis estables d'informació, consultes, tramitacions, assessorament, accions de sensibilització i formació, serveis d'allotjament, etc. (incloent-hi la promoció, la difusió i les eines i els recursos necessaris), així com actuacions puntuals, com ara jornades.

El període d'execució del recurs és pluriennal, des del 01.01.2019 fins al 31.12.2020, amb una convocatòria de sol·licitud cada any.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
- Descripció detallada dels criteris de valoració: www.diba.cat/documents/205293/219229809/CLSE_descripcio_criteris_GSPEO.pdf
65
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
- Descripció detallada dels criteris de valoració: www.diba.cat/documents/205293/219229809/CLSE_descripcio_criteris_GSPEO.pdf
20
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
- Descripció detallada dels criteris de valoració: www.diba.cat/documents/205293/219229809/CLSE_descripcio_criteris_GSPEO.pdf
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-098, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-098-19.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: www.diba.cat/web/economieslocals. Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'àmbit territorial d'actuació del conjunt d'ens executors ha d'incloure una població potencialment emprenedora de 16 a 64 anys igual o superior a 16.500 persones, i un nombre d'empreses igual o superior a 2.250 per a comarques metropolitanes, i 11.250 persones i 975 empreses per a comarques no metropolitanes, segons padró continu INE, RGSS i RETA (excloent codi CCAE 46 i 47). En cas que l'àmbit territorial correspongui, com a mínim, a tota la comarca no hi haurà un llindar mínim.
- L'estructura mínima equivalent serà d'un tècnic/a A1 o A2 a temps complet durant tot el període d'execució per cada ens executor.
- Els centres locals de serveis a les empreses han d'estar catalogats en el cens de CLSE 2018.
- Import màxim d'ajut:
. 75.000 euros en cas de sol·licituds municipals (excepte per a la comarca del Barcelonès que serà de 125.000 euros).
. En cas de sol·licituds supramunicipals, quan la suma de la població potencialment emprenedora de 16 a 64 anys i les empreses sigui: a) inferior a 50.000, serà de 150.000 euros, b) igual o superior a 50.000 i inferior a 100.000, serà de 175.000 euros i c) igual o superior a 100.000, serà de 225.000 euros.
- Cost mínim previst de l'actuació: 50.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-042, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-042-19.pdf
Exemplar de materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades i, si escau, certificat acreditatiu del compliment del requisit del personal tècnic mínim.
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2020
Justificació 2019: 01/02/2020 a 28/02/2020
Justificació 2020: 01/02/2021 a 28/02/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Economia i treball

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19047