Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Catalogació dels fons especials de les biblioteques públiques

Servei de catalogació dels fons especials de les biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) i incorporació dels registres bibliogràfics d'aquests fons al catàleg Aladí. S'entendrà per fons especial els fons patrimonials, els de temàtica local, els provinents d'una donació d'una entitat o d'un partuicular i els fons corresponents a l'especialització temàtica de la biblioteca.
Les biblioteques disposen de fons que, de forma extraordinària, els hi arriben i que, per les seves característiques i volum, són difícils gestionar dins les seves tasques ordinàries. En aquests sentit, la Gerència de Serveis de Biblioteques contribueix al procés tècnic de la catalogaciío i incorporació al Cataleg Aladí que conté tots els registres bibliogràfics dels fons de les biblioteques de la XBM.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Interès de la col·lecció 40
Complementarietat dels fons local/patrimonial ja exsitent a la biblioteca 30
Complementarietat del fons especialitzat de la biblioteca 30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-053, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-053-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals (exclosos buibliobusos).
Altres condicions: - Els fons no han d'estar catalogats al Catàleg Aladí
- Els fons hauran d'estar disponibles dins la col·lecció de la biblioteca.
- El números d'exemplars a catalogar haurà de ser superior a 50 i inferior a 500.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya; Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/05/2019
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Serveis a la Xarxa de Biblioteques

Tel. 934 022 241
o.serveisbib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19045