Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Cartes de serveis

Es dona suport en la definició de cartes o catàleg de serveis i en la seva implantació, amb l'objectiu de fer visibles els serveis que ofereix l'ens local i de fer possible els drets de la ciutadania a ser consultada tant sobre el seu grau de satisfacció amb els serveis locals com sobre les seves expectatives en la qualitat de la prestació d'aquests serveis. S'espera contribuir a la millora contínua de les organitzacions locals i donar compliment a la normativa de transparència.
El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens local i pot incloure una de les següents opcions:
- Elaboració d'una Carta de serveis (d'un únic àmbit)
- Suport en l'elaboració del Catàleg de serveis
- Definició del pla d'implantació de cartes de serveis
- Altres actuacions amb objectius similars (a especificar per l'ens)


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
En funció de les característiques de cada municipi, es farà una valoració global dels aspectes següents:
- Existència d'un/una interlocutor/a clar a l'ens local
- Existència de Secretari/ària (habilitat) a l'ajuntament
- Existència de responsable de recursos humans
- Existència de partida pressupostària per abordar el projecte
- Existència de lideratge/implicació de l'equip de govern.
30
Valoració del grau de necessitat tècnica o de capacitació de l'ens 30
Existència de dades relatives a l'activitat de l'ens 20
Existència d'antecedents: es prioritzen els ens locals que hagin implantat recursos tècnics sol.licitats i finalitzats anteriorment 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-114, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-114-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 01/04/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a l'Organització Municipal

Tel. 934 022 041
s.saom@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19044