Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Campanyes d'estalvi energètic en equipaments: 50/50 i passa l'energia per la pobresa energètica

Suport tècnic a aquells ajuntaments que vulguin implantar o mantenir projectes de participació dels treballadors i treballadores en la gestió energètica dels equipaments públics o les escoles del municipi. Concretament en:
- 50/50 en escoles ( www.euronet50-50max.eu/ca/): on la comunitat educativa i l'ajuntament treballen conjuntament per estalviar energia a l'escola. Els estalvis aconseguits es reparteixen a parts iguals entre ambdos.
- Passa l'energia per la pobresa energètica (www.diba.cat/en/web/mediambient/passaenergia): on els treballadors i els usuaris dels equipaments duen a terme accions i bones pràctiques de gestió energètica i els estalvis aconseguits es reinverteixen en projectes de pobresa energètica.
Des de l'Oficina d'Educació i Promoció Ambiental s'ofereix un acompanyament de tot el projecte i de les actuacions que es determinin.
També s'ofereix el suport tècnic per realitzar campanyes de sensibilització sobre estalvi energètic en equipaments públics, en el cas que no es vulguin implantar cap dels dos projectes anteriors.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de compromís de l'ajuntament en la reinversió dels estalvis aconseguits 50
Grau d'involucració dels referents de l'ajuntament i dels equipaments publics 30
Grau de participació de la societat civil, usuaris dels equipaments, comunitat educativa, etc. 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-163, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-163-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 4/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19042