Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Camins municipals

Elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals amb la finalitat de dotar els ajuntaments d'un instrument fonamental per a la defensa de camins públics, i també sobre la clarificació de la titularitat (pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi. Inclou:
- Inventaris de camins municipals
- Incorporació dels senders i de la seva consulta massiva en fonts històriques als catàlegs de camins municipals prèviament redactats per la Diputació de Barcelona.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Ordre de prioritat de l'ens (la prioritat 1 obtindrà 50 punts, la prioritat 2 obtindrà 0 punts) 50
Grau de continuïtat, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis 30
Existència de sol·licitud prèvia en catàlegs anteriors 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-157, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-157-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la GS d'infraestructures Viàries i Mobilitat: "Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat" i "Camins municipals".
Altres condicions: En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- entre 1.001 i 5.000 habitants: 10%
- entre 5.001 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 01/04/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Tel. 934 022 194
ot.planifacti@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19041