Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Dones i LGTBI

Avaluacions de plans d'igualtat de gènere

Formació i acompanyament, presencial i en línia, de personal tècnic municipal per a l'elaboració de l'avaluació de plans locals i de plans interns d'igualtat de gènere. Es concreta en una formació presencial de 16 hores i de 100 hores d'assessorament en línia que permet a les persones participants adquirir les capacitats necessàries per a l'elaboració del document. El recurs es complementa amb sessions participatives (ciutadania i/o perfils tècnics).
Al final del procés el personal tècnic haurà pogut redactar el document d'avaluació del pla corresponent al seu ens local.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció i planificació
- Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació sol·licitada, màxim [30 punts].
- Instruments de recollida de dades per al seguiment /avaluació i grau d'implicació d'altres agents (ens locals, ciutadania, entitats...) en l'actuació, màxim [30 punts].
60
Dotació de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Dedicació personal tècnic, màxim [40 punts].
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-031, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-031-19.pdf
Cal adjuntar el Pla d'igualtat de gènere de ciutadania, o l'intern, i els documents de recollida i de seguiment de dades i indicadors que tingueu fets.
Altres condicions: En cas d'avaluació de pla intern, es requereix també l'assistència de la tècnica de recursos humans.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Document final d'avaluació.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a eradicar la violència masclista; Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel. 934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19038