Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Assistència als tribunals i òrgans de selecció

Es facilita la composició dels òrgans seleccionadors mitjançant la provisió de personal tècnic especialitzat en un ventall ampli de disciplines i amb coneixement del món local. L'objectiu és facilitar l'acompliment dels requeriments exigits per l'estatut bàsic de l'empleat públic en relació amb l'observança dels principis d'imparcialitat i professionalitat.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
En funció de les característiques de cada municipi, es farà una valoració global dels aspectes següents:
- Existència d'un/una interlocutor/a clar a l'ens local
- Existència de Secretaria/ària (habilitat) a l'ajuntament
- Existència de responsable de recursos humans
- Existència de partida pressupostària per abordar el projecte
- Existència de lideratge/implicació de l'equip de govern.
50
Grau de planificació dels processos de selecció
En funció de les característiques de cada municipi, es farà una valoració global dels aspectes següents:
- Existència de terminis planificats per abordar el procés de selecció amb èxit
- Planificació per cercar els membres del tribunal més adequats
- Existència de Secretari/ària (habilitat) a l'ajuntament
- Existència de responsable de recursos humans.
50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Bases de la convocatòria de selecció de personal objecte de la sol·licitud.
Altres condicions: - Cal que la sol·licitud es presenti, com a mínim, un mes abans del procés selectiu.
- La Diputació es reserva la facultat de participar en els processos de selecció per designar òrgans d'alta direcció i aquells que només es requereixi com a únic criteri el barem de selecció mèrits i/o entrevista, prèvia valoració de l'esmentat procés de selecció.
- La Diputació no participarà en processos de selecció derivats dels plans d'ocupació.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La Diputació aportarà un únic membre, i un suplent, al tribunal de selecció en qualitat de vocal. Excepcionalment, podrà aportar dos vocals, amb causa justificada.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i altres lleis de pressupostos generals, estatals i autonòmiques, que siguin vigents en el marc de cada anualitat; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigients a Catalunya en matèria de funció pública; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la seguretat social; Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures de la seguretat social; Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència a l'Organització Municipal

Tel. 934 022 041
s.saom@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19031