Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esport local: activitats esportives

Assessoraments d'activitats esportives

Elaboració d'informes d'assessorament amb l'objectiu de donar suport al disseny, planificació i gestió d'activitats esportives locals i esdeveniments esportius. Els informes poden ser sobre els temes següents:
- Planificació i gestió estratègica de l'oferta esportiva
- Planificació i gestió de programes esportius adreçats a diferents col·lectius (infants, joves, persones adultes, gent gran, etc.)
- Planificació i gestió d'esdeveniments esportius
- Acompanyament en la millora de la qualitat dels esdeveniments esportius a través de l'ús d'un aplicatiu que permet l'elaboració d'un informe que inclou una proposta d'accions per incrementar la qualitat de l'esdeveniment. Aquesta línia d'assessorament implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb l'organització de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc)..
- Incorporació de la perspectiva de gènere, de mesures solidàries, inclusives, mediambientals, etc.
- Altres d'interès per a l'ens local.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Aportació per part de l'ens de la informació necessària per realitzar l'assessorament
- Els ens locals aportaran informació addicional per realitzar l'assessorament quan sigui necessària: organigrama, pla d'activitats, programa de l'esdeveniment, etc.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Els ens locals aportaran informació addicional per a una millor i més adequada comprensió de la sol·licitud quan sigui necessària.
Altres condicions: En el camp "Actuació" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència d'acord amb la descripció del recurs: planificació i gestió estratègica; gestió de programes i d'esdeveniments; entitats o acompanyament per la millora de la qualitat dels esdeveniments. En el camp "Observacions", especifiqueu la motivació de la sol·licitud.

Garantir que el 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19029