Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació
Administració local

Assessorament jurídic en la gestió de recursos humans

Assessorament del govern local en els tràmits jurídics necessaris per tal de donar resposta a problemàtiques organitzatives i de gestió del personal derivades del desenvolupament i funcionament dels serveis municipals, i del marc normatiu i organitzatiu establert i aplicable a cada entitat.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Es valorarà la necessitat de l'ens sol·licitant en la prestació d'aquest recurs.
60
Viabilitat tècnica de la petició 20
Connexió o antencedents amb altres assistències 10
Odre d'arribada de la petició
- Es valorarà positivament que la sol·licitud es presenti en una data que permeti preparar l'assistència per part de la Diputació.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Tres sol·licituds per semestre i per ens.
Altres condicions: S'estudiarà la viabilitat de l'assistència i la prestació presencial i documental.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 9 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubr, pel qual s' aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat Públic; Decret llei 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entiats locals de Catalunya; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut dels treballadors; entre d'altra normativa relacionada en matèria de funció pública.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans

Tel. 934 022 276
s.sajrh@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19027