Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Assessorament i acompanyament en l'impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC)

Suport en l'elaboració d'una diagnosi que permeti conèixer el nivell d'integració de la responsabilitat social en la gestió i estratègia corporativa i, alhora, dissenyar un pla d'acció que identifiqui noves actuacions i projectes socialment responsables.
També es treballa per posar en valor totes les actuacions ja implantades, visualitzar-les en l'àmbit corporatiu i donar-les a conèixer a la ciutadania.

Pot incloure:
- Identificació de les actuacions d'RSC que s'impulsen des de l'ens local
- Disseny d'una proposta per posar les accions en valor
- Elaboració d'una diagnosi de la situació actual de l'ens local en matèria de responsabilitat social i plantejament d'un pla d'acció.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Per aquest criteri, s'estableix una puntuació mínima a assolir per l'ens sol·licitant de [40 punts].
60
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Per aquest criteri, s'estableix una puntuació mínima a assolir per l'ens sol·licitant de [30 punts].
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19026