Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Serveis Socials d'Atenció Domiciliària

Arranjament d'habitatges

El programa d'Arranjament d'habitatges té la finalitat de promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes. Preferentment, s'adreça a persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics, i a persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran. També s'adreça a persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible certificació del grau de discapacitat).
Consisteix en donar suport econòmic per a la realització de petites reformes d'adaptació funcional als habitatges i la instal·lació d'ajudes tècniques. Hi ha diferents tipologies d'intervenció d'arranjaments:
- En banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal
- En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús
- De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en zones de trànsit
- Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Percentatge de persones majors de 65 anys de l'ens, amb preferència pels que tinguin un major nombre
- Si tenen un percentatge superior a la mitjana de Catalunya [ 60 punts].
- Si tenen un percentatge inferior a la mitjana de Catalunya [30 punts].
60
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població
- Municipis inferiors a 20.000 habitants [40 punts].
- Municipis superiors a 20.000 habitants [20 punts].
40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local.
Altres condicions: - La Diputació de Barcelona financia el 100% del cost dels arranjaments. L'import màxim per arranjament s'estableix en 2.100 euros, que inclou l'execució de les obres i les despeses de gestió.
- A la sol·licitud cal fer constar, en funció del nombre d'arranjaments a realitzar, l'import sol.licitat (que haurà de ser múltiple de 2.100 euros).
- La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de concertació que podeu trobar a: www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Subvencions directes a les persones beneficiàries.

El pressupost destinat al programa serà d'1.800.000 euros. Es garantirà que qualsevol ajuntament que vulgui participar en el programa rebi un import de 2.100 euros, equivalent al cost màxim estimat d'un arranjament. Les despeses elegibles són les directament relacionades amb l'activitat d'execució dels arranjaments: despeses de personal propi, compra de materials, les derivades de la contractació d'empreses externes per a l'execució de les obres i/o la gestió del programa, i les transferències a ens instrumental. Es podran justificar tants arranjaments com s'hagin pogut executar amb la subvenció concedida, sempre que acompleixin amb les condicions de concertació i el seu cost no excedeixi de 2.100 euros.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Altres condicions d'execució i justificació: - La responsabilitat de l'execució dels arranjaments serà dels ajuntaments, els quals hauran d'encarregar-se de realitzar les intervencions amb l'assistència i el suport tècnic d'una direcció facultativa que la Diputació de Barcelona posarà a disposició per tal de supervisar, orientar i comprovar la correcta execució dels arranjaments.
- Més informació: www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Garantir que el 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19025