Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

S'ofereix suport als ens locals per a la localització dels ODS a través de les polítiques locals. L'objectiu és afavorir l'alineament del pla de mandat o línies estratègiques locals amb els reptes globals acordats en el marc de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

El recurs pot incloure:
- Alineament i localització dels ODS
- Dinamització de reunions amb equip de govern, personal tècnic i altres agents implicats per orientar les polítiques municipals als ODS
- Accions de sensibilització dels ODS envers a la ciutadania
- Edició de materials sobre la localització dels ODS a l'ens local i el territori
- Disseny d'indicadors per al segiment i avaluació de l'alineament i la localització.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i innovació
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Coherència de la proposta amb l'objectiu del recurs [15 punts].
2. Coherència en el plantejament de la proposta amb les diferents fases d'execució [10 punts].
3. Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació [5 punts].
30
Grau d'implicació de les àrees municipals i d'altres agents locals del territori
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Àrees municipals implicades [15 punts].
2. Grau d'implicació d'agents locals (entitats, empreses, ciutadania, etc.) [15 punts].
30
Grau de lideratge polític de l'ens local en la definició i execució de l'actuació
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Grau de transversalitat en la definició i execució de l'actuació i implicació Alcaldia/Gerència [10 punts].
2. Coherència amb documents estratègics municipals (PAM, Plans estratègics, etc.) [10 punts].
20
Accions prèvies en relació amb els ODS
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Actuacions realitzades en matèria d'alineament amb els ODS (ex. diagnosi; planificació) [10 punts].
2. Actuacions realitzades en matèria de sensibilització i/o formació en matèria d'ODS (àmbit intern i/o extern) [10 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-006, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-006-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Per als ens amb població fins a 20.000 habitants, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, del 30%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments, participació en fires sectorials i missions empresarials.


Fins al 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments (allotjament, transport i dietes).
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-013, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-013-19.pdf
L'ens ha de lliurar una còpia del document d'alineament del Pla de mandat/línies estratègiques o un informe de l'actuació executada mitjançant aquest recurs.
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2020
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Justificació 2020: 01/02/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: En el cas que l'ens local rebi finançament de la Diputació per impulsar altres actuacions vinculades a la localització de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i/o plans estratègics, s'han de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració de les actuacions previstes en aquest recurs.

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19021