Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Actuacions de seguretat viària urbana

Suport econòmic a l'execució d'actuacions amb la finalitat de millorar la seguretat viària i la pacificació del trànsit, sobre la base d'actuacions de manteniment o noves execucions d'elements reductors de la velocitat, senyalització vertical i horitzontal, abalisament, mobiliari urbà o petites actuacions d'urbanització adreçades a la seguretat viària urbana (orelles, xicanes, etc. ) fins a un màxim de 10.000 euros (IVA inclòs). L'import màxim total de l'actuació és de 40.000 euros (IVA exclòs).


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de maduresa de l'actuació: memòria valorada o document tècnic valorat redactat 30
Justificació del risc d'accidentalitat 20
Antecedents en la planificació de la seguretat viària (plans locals de seguretat viària, estudis de mobilitat, etc.) 20
Haver demanat ajut econòmic d'actuacions de seguretat viària els anys anteriors i no haver estat concedit 20
No haver sol·licitat ajut econòmic de seguretat viària els anys anteriors 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-156, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-156-19.pdf
Altres condicions: La quantitat màxima subvencionable per part de la Diputació de Barcelona és de 10.000 euros, IVA inclòs. L'import màxim total de l'actuació és de 40.000 euros, IVA exclòs.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2.

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-052, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-052-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació 2020: 01/02/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: L'actuació ha de quedar definida en una memòria valorada signada per un tècnic competent. Si es presenta amb la sol·licitud és valorable, en qualsevol cas, és una condició indispensable per a la justificació de la despesa.

Donar resposta al 70% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19016