Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Activitats d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. Va d'aigua

Suport econòmic del programa "Va d'aigua" per desenvolupar projectes i activitats d'educació ambiental en rius, rieres o basses. L'objectiu d'enguany és impulsar activitats per capacitar la ciutadania (tots els públics) per actuar a favor dels valors d'aquests ecosistemes. Els projectes s'han de fer sobre sistemes aquàtics continentals fora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació, i l'activitat ha d'estar vinculada a un equipament o projecte d'educació ambiental d'un ens local.
Concretament es donarà suport a:
- Activitats destinades a públic escolar, entitats de l'educació no formal i públic familiar
- Projectes d'aprenentatge servei en ecosistemes aquàtics continentals
- Activitats de divulgació científica, jornades i conferències
- Activitats de foment del voluntariat
- Organtizació d'actes i esdeveniments lúdics i divulgatius
- Elaboració de material educatiu i divulgatiu que pugui ser replicable per altres municipis
- Altres actuacions de divulgació dels valors ambientals, socials i econòmics dels ecosistemes aquàtics continentals.
Per més informació: www.diba.cat/en/web/mediambient/va-d-aigua


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes d'innovació, planificació, interès estratègic i beneficis potencials per l'ecosistema aquàtic destinatari 50
Grau de transferibilitat a altres ens 25
Grau de desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels agents locals 15
Vinculació de l'activitat a la Comissió de treball sobre Ambients Aquàtics Continentals de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-162, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-162-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-054, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-054-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19012