Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Activitats de sensibilització i educació ambiental

El recurs té per objectiu el disseny i el desenvolupament d'activitats d'educació i sensibilització ambiental en els municipis, en dos gran àmbits temàtics d'actualitat i on els ens locals tenen una important capacitat d'actuació:
- Mitigació i adaptació al canvi climàtic: actuacions relacionades amb la difusió del pacte d'alcaldes pel clima i l'energia, la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, l'estalvi energètic, les energies renovables i també les accions d'adaptació al canvi climàtic.
- Prevenció de residus, especialment plàstics, tot i que també es poden incloure accions accions de prevenció d'altres fraccions, com el malbarament alimentari.

Aquest recurs també va destinat a donar suport a la celebració de fires i festivals especialitzats en la temàtica ambiental i activitats en les quals participin diferents agents de la societat civil local.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'activitat en termes d'innovació, concepció, interès estratègic, públic destinatari i consolidació en el temps 50
Grau de vinculació a una política ambiental municipal 20
Grau de transferibilitat a altres ens 15
Grau de desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels agents locals 15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-161, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-161-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 5.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-053, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-053-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19010