Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Suport a les activitats dels arxius municipals adherits a la Central de Serveis Tècnics (CST) de la Xarxa d'Arxius Municipals, i impuls de projectes de cooperació entre arxius adherits a la CST i projectes únics i innovadors.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'aprofitament i col·laboració amb ens adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals d'altres municipis 25
Innovació, grau de viabilitat i adequació tècnica de l'actuació 25
Presentació d'un únic projecte 20
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació 15
Grau d'inversió pressupostària en cultura per habitant 15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-001-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local adherit a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XAM l'hagi formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.
Altres condicions: Per a activitats que es realitzin conjuntament o siguin aprofitades per altres arxius de la Xarxa d'Arxius Municipals, caldrà presentar justificant de la col·laboració amb els altres arxius participants, així com el pressupost propi de l'activitat conjunta.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Els municipis de més de 20.000 habitants.
Capítol 2.
Capítol 4.

Els municipis de fins a 20.000 habitants poden justificar un màxim del 25% de l'import de l'ajut per capítol 1.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-006-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19008