Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Polítiques locals de turisme

Accions per a la promoció de la sostenibilitat turística

Accions de difusió i promoció de la sostenibilitat turística que tinguin per objecte la inclusió efectiva de criteris de sostenibilitat en la gestió turística municipal.
Entre aquestes accions s'hi poden incloure, per exemple, campanyes de sensibilització i promoció adreçades a turistes, residents en destinacions turístiques i/o al teixit empresarial turístic del municipi.
A més, aquestes actuacions han d'adreçar-se a incorporar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides en la gestió turística municipal, en els àmbits de:
- Creixement econòmic inclusiu i sostenible.
- Inclusió social, treball i reducció de la pobresa.
- Ús eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic.
- Valors culturals, diversitat i patrimoni.
- Comprensió mútua, pau i seguretat.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració tècnica del projecte: objectius, accions incloses, resultats esperats
- Antecedents i justificació del projecte [30 punts].
- Objectius, activitat i resultats esperats [40 punts].
70
Grau de coordinació i col·laboració amb els agents públics i privats 20
Grau d'alineació amb les polítiques de sostenibilitat turística comarcals i de marca turística 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-103, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-103-19.pdf
Altres condicions: En les accions que impliquin la realització de materials, pàgines web o altres suports de comunicació s'haurà de fer esment exprés a les marques turístiques de la Diputació de Barcelona. El logotips estan disponibles en la següent pàgina web: www.diba.cat/en/web/dturisme/imatge-corporativa-logotips.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-044, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-044-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Altres condicions d'execució i justificació: - Per a municipis amb una participació en l'impost sobre les estades en establiments turístics d'import igual o superior a 150.000 euros, el percentatge de subvenció màxima respecte la despesa elegible serà del 50%.
- Per a municipis amb una participació igual o superior a 50.000 euros i fins a 150.000 euros, el percentatge de subvenció màxima respecte la despesa elegible serà del 60%.
- Per a municipis amb una participació igual o superior a 3.000 euros i fins a 50.000 euros, el percentatge de subvenció màxima respecte la despesa elegible serà del 75%.
- Per a municipis amb una participació inferior a 3.000 euros, el percentatge de subvenció màxima respecte la despesa elegible serà del 100%.
- En municipis de fins a 1.000 habitants i per les sol·licituds de fins a 2.000 euros es podrà subvencionar el 100% de les despeses elegibles del projecte.
- Els municipis amb una població superior a 75.000 habitants, el percentatge de subvenció màxima respecte la despesa elegible serà del 50% del cost total de l'actuació independentment de l'impost.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Decret 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics; Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics i va entrar en vigor l'1 de novembre del 2012.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Turisme

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

Tel. 934 022 970
ot.turisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19005