Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Accions d'Educació per al Desenvolupament

Es dona suport a accions d'Educació per al Desenvolupament en els àmbits de la sensibilització, formació i incidència, amb l'objectiu de promoure una ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb la promoció de la pau i dels drets humans al món i que participi d'una solidaritat internacional entesa des de la coresponsabilitat.

Les activitats següents tindran caràcter preferent:
- Exposicions
- Conferències
- Cursos i tallers
- D'altres que tinguin valor afegit o innovador.

Les temàtiques següents tindran caràcter preferent:
- Pau, conflictes internacionals i població refugiada
- Drets humans a escala internacional
- Equitat de gènere als processos de desenvolupament
- L'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
- Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament
- Desigualtats i interdependències Nord/Sud en tots els àmbits
- La cooperació descentralitzada pública
- Coherència de polítiques per al desenvolupament.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació en termes de concepció, planificació, execució i claretat expositiva
- Grau de detall, claredat i coherència de l'actuació [25 punts].
- Grau d'alineament de les activitats envers l'assoliment de l'objectiu del recurs [20 punts].
45
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Grau de claredat i detall del pressupost i del compliment dels límits i requisits [20 punts].
- Grau de coherència i proporcionalitat del pressupost envers les accions previstes [20 punts].
- Adequació dels recursos humans destinats a l'actuació [5 punts].
45
Correspondencia amb els continguts preferents que consten en la descripció del recurs
- Grau de correspondència de les activitats amb els continguts preferents del recurs [5 punts].
- Grau de correspondència dels àmbits temàtics amb els continguts preferents del recurs [5 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-171, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-171-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local, excepte en el cas de sol·licitud conjunta en què l'ens encarregat de gestionar-la podrà presentar una sol·licitud més.
Altres condicions: - La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud del recurs "Plans municipals d'Educació per al Desenvolupament (EpD)"
- Totes les accions incloses hauran de tenir una dimensió internacional orientada a la construcció de ciutadania global i impuls de la solidaritat. Queden excloses, per tant, aquelles accions que, malgrat tractin una de les temàtiques indicades, no incloguin aquesta dimensió.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de Barcelona no podrà superar el 20% de l'aportació atorgada per la Diputació de Barcelona.
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, accions de captació i/o recollida de fons i de materials, bitllets d'avió; i les relatives al Catàleg d'ofertes d'accions de sensibilització 2017. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just.

Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-010, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-010-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Altres condicions d'execució i justificació: Import mínim d'ajut: 1.000 euros. La sol·licitud ha de permetre poder aplicar aquest import mínim.

Garantir que un mínim del 60% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19003