Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Accions de millora contínua als serveis socials bàsics

Suport tècnic i acompanyament a la implementació d'accions de millora continua als serveis socials bàsics. Poden fer referència tant als processos d'atenció i gestió del servei bàsic d'atenció social com al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).
Accions:
1. Sistematització d'un model de diagnòstic social (eina DS-Diba)
2. Millores relacionades amb el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
3. Suport a la confecció de la cartera de serveis socials bàsics (SSB)
4. Suport en la millora de criteris de registre al sistema d'informació dels serveis socials (Hèstia).
Objectius:
- Implementar millores en l'organització de l'equip de SSB
- Establir una metodologia de treball per a la millora contínua de l'organització
- Reforçar el paper dels caps i de les caps en la presa de decisions
- Aportar coneixement i models d'actuació en els àmbits d'actuació proposats.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació
Avaluació complexitat organització i viabilitat de projectes:
. Existència figura cap/coordinador-a/responsable
. Existència de treballs/documentació interna planificació/millora
. Valoració disponibilitat recursos interns per tirar endavant l'actuació (dedicació temps/RRHH/...)
En cas de disposar dels 3 criteris: 50 punts; 2 criteris: 25 punts; 1 criteri: 15 punts.
50
Existència d'antecedents
Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors
- Si ha realitzat diagnosi organitzativa [25 punts].
- Si ha realitzat algun producte de millora de la gestió i la qualitat del SAD [25 punts].
25
Nombre d'habitants de l'ens amb preferència els de major població
- De 20.000 habitants o més [25 punts].
- De 5.001 a 19.999 habitants [15 punts].
25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-024, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-024-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei d'Acció Social. El recurs "Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva" no comptabilitza en aquest màxim.
Altres condicions: - En la sol·licitud cal assenyalar quina de les 4 accions de millora proposades es vol desenvolupar.
- L'acció 'suport a la millora de criteris de registre al Sistema d'Informació dels SSB-Hèstia' s'adreça, exclusivament, a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.
- L'acceptació de sol·licituds d'ens locals amb població inferior a 20.000 habitants està condicionada per la complexitat de l'organització i la viabilitat de desenvolupar projectes de millora.
- Es dona el recurs fins a un màxim de 5 sol·licituds amb millor puntuació. En cas d'empat, s'atorga per ordre d'entrada.

Garantir que el 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 prorrogat per Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19001