Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Avaluació de polítiques o serveis municipals

Suport en l'avaluació de polítiques o serveis municipals (avaluació del disseny, implementació i/o impacte) amb la finalitat de millorar la política o servei municipal i rendir comptes a la ciutadania.
Aquest recurs no va adreçat al seguiment de polítiques o serveis municipals (definició d'un sistema d'indicadors de mesura, de les eines pel monitoratge...). Tampoc va adreçat a realitzar enquestes que no siguin en el marc d'una avaluació.
La durada dels projectes d'avaluació orientativament és de sis mesos a dos anys.
D'acord amb la naturalesa com a pilot d'aquest recurs, es preveu que inicialment estigui disponible a l'anualitat 2024.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Completesa de les fonts d'informació prèviament disponibles per a l'avaluació
- Les fonts d'informació necessàries per a fer l'avaluació estan clarament identificades: [fins a 8 punts]
- Es disposa de fonts de dades pertinents per l'avaluació que es vol fer. En particular, si es vol fer una avaluació d'implementació o d'impacte es disposa de fonts de dades actualitzades, de caràcter individual, sobre les persones o organitzacions del tipus que sigui beneficiàries del programa: [fins a 8 punts]
- Les fonts d'informació necessàries per a l'avaluació proposada permeten una explotació quantitativa (estadística) o qualitativa: [fins a 8 punts]
- Hi ha identificada una persona experta per a que presenti/faciliti les dades en format adequat per avaluar: [fins a 6 punts]
30
Coherència del marc lògic de la política a avaluar
- Estan establerts clarament els objectius de la política o servei: [fins a 5 punts]
- Els objectius del servei estan connectats amb la problemàtica de la política/servei a resoldre: [fins 5 punts]
- Estan explicats els inputs necessaris (en cas de pilot, previstos) (econòmics, materials, instal·lacions, personal, etc.) per a dur a terme el servei o per a que la política funcioni: [fins a 5 punts]
- Estan especificats els processos i activitats que duu a terme el servei (en cas de pilot, els procediments i activitats previstos): [fins a 5 punts]
- Estan establerts i quantificats els productes (outputs) resultants de les activitats (en cas de pilot, els productes previstos i la quantificació estimada): [fins a5 punts]
- Estan establerts, són clars, pertinents i mesurables els outcomes/impactes o canvis previstos en els i les beneficiaris/es de la política/servei (en cas de pilot, beneficis previstos): [fins a5 punts]
30
Grau de concreció i factibilitat de les preguntes d'avaluació
- Les preguntes d'avaluació s'adrecen als aspectes clau de l'avaluació: [fins a 10 punts]
- Cada pregunta d'avaluació s'adreça a un sol aspecte concret de la problemàtica sotmesa a avaluació: [fins a 10 punts]
20
Previsió d'ús i destinataris dels resultats de l'avaluació
- Els usos dels resultats de l'avaluació estan establerts (millora de la política/servei, retiment de comptes...): [fins a 5 punts]
- Estan establerts els destinataris principals de l'avaluació (alcalde, responsables tècnics o polítics, treballadors, ciutadania...): [fins a 5 punts]

10
Existència d'un/a interlocutor/a de l'ens local amb capacitat de decisió rellevant o gestió sobre la política/servei a avaluar
- La persona interlocutora identificada té previsiblement capacitat rellevant de decisió o de gestió sobre la política/servei avaluat: [fins a 10 punts]
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-176817-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-176817-24.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públics; Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 30/04/2024
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Planificació i Avaluació

Tel. 934 020 709
s.planif.avaluacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
176817