Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Plans locals d'ocupació

Suport econòmic per al desenvolupament d'actuacions orientades a promoure l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur, preferentment per raó de gènere, edat, salut i/o temps en atur, mitjançant tres modalitats de suport:

1. Contractació de personal
2. Formació
3. Ajuts a la contractació laboral

Per a calcular la distribució dels ajuts s'han pres com a referència les variables i criteris que es detallen a continuació:
a. Assignació d'un import fix garantit o topall mínim. S'assigna una quantia fixa a cada ens, d'acord amb trams de població. En aquesta variable se li assigna un pes relatiu del 50% sobre el càlcul de la distribució. (Font de les dades: INE)
b. Assignació per població aturada. En aquesta variable se li assigna un pes relatiu del 50% sobre el càlcul de la distribució. (Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu, Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya).

Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-154056-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936243/C3-154056-24.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4

1. Modalitat de suport a la Contractació de personal: despeses de personal corresponents al Capítol 1, excepte les corresponents a la categoria de tècnic superior (A1), i despeses de Capítol 4.
2. Modalitat de suport a la Formació: despeses de personal corresponents al Capítol 1, despeses corrents de Capítol 2 (despeses que derivin de costos relatius a l'equip docent i assegurances dels participants; despeses de material didàctic, lloguer d'espais i béns i/o equips, subvencionables fins a un 25% del total de despeses justificades en el marc d'aquesta modalitat de suport; despeses que l'entitat hagi d'abonar per poder acreditar la formació impartida; despeses derivades de beques per transport o dietes, subvencionables fins a un 10% del total de despeses justificades en el marc d'aquesta modalitat de suport; despeses derivades de l'expedició de certificats de professionalitat), i despeses de Capítol 4.
3. Modalitat d'Ajuts a la contractació laboral: despeses de Capítol 4. Per a aquesta modalitat no són elegibles les despeses derivades dels costos generats pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni.
Són elegibles les despeses indirectes derivades dels costos de personal vinculat a la gestió dels ajuts concedits, així com les que es derivin de la contractació externa de la gestió dels ajuts.
També s'admetran com a despeses indirectes les associades a l'adquisició de material, vestuari per als treballadors/es contractats i d'equipament per a la prevenció de riscos laborals. Aquestes despeses només són elegibles fins a un 5 per cent de les despeses directes que es justifiquin.
Documentació per a la justificació: Formulari econòmic C4-154056_1-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-154056_1-24.pdf

Formulari associat C4-154056_2-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-154056_2-24.pdf

Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2024 a 31/12/2024
Justificació voluntària, fins 15/11/2024; final, 02/01/2025 a 30/04/2025
Altres condicions d'execució i justificació: Els destinataris han de ser persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació.
Caldrà acreditar que totes les persones contractades han realitzat algun tipus de formació en competències transversals, amb una durada mínima global de 5 hores, en el decurs de la vigència del recurs i no necessàriament amb càrrec a aquest ajut.Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
154056