Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Subvencions Reempresa

Subvencions destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu:

a. La consolidació i el desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) en l'àmbit de la província de Barcelona per part dels punts locals Reempresa.

b. Incentivar l'activitat dels punts locals Reempresa de la província de Barcelona per tal de donar resposta i assessorament de qualitat al major nombre possible de cedents d'empreses i de persones reemprenedores.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, consorcis

Requisits de concessió:
Tenir subscrit i en vigor un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la
consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) a nivell local.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: - Model de sol·licitud normalitzat que s'incorpora a les bases de la convocatòria.

Quan s'aprovi la convocatòria, es pot accedir als models i a les bases a www.diba.cat/es/web/economieslocals/reempresa

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

La forma de justificació prevista és la dels mòduls atès que es compleixen els requisits previstos al Reial Decret 887/2006 pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions:
a. L'activitat subvencionable o els recursos necessaris per a la seva realització són mesurables en unitats físiques.
a. Existeix una evidència o referència del valor de mercat de l'activitat subvencionable o, en el seu cas, dels recursos a utilitzar.
b. L'import unitari dels mòduls es determina sobre la base d'un informe tècnic motivat que contempla les variables que s'han tingut en compte per la determinació dels mòduls, sobre la base de valors mitjans de mercat estimats.
3. La justificació per mòduls permet que quant major sigui l'impacte i els resultats de cadascun dels punts locals Reempresa, aconseguint incorporar més empreses, i en conseqüència més llocs de treball salvaguardats i inversió induïda, més finançament s'obtingui.
4. La proposta de mòduls s'organitza a través de 6 mòduls variables que es justificaran i acreditaran per unitats físiques.
- Mòdul A. Persona reemprenedora
- Mòdul A+. Pla de Reempresa
- Mòdul B. Empresa cedent
- Mòdul B+. Pla de cessió
- Mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts
- Mòdul C2. Èxit per acompanyament a les dues parts
Documentació per a la justificació: - Model de justificació normalitzat que s'incorpora a les bases de la convocatòria, i d'acord amb el que es regula a les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concessió directa amb concurrència per a l'atorgament de subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) a la província de Barcelona.
Període d'execució i justificació: Execució, 01/09/23 a 30/09/24
Justificació, final 22/11/2024

Normativa aplicable:

  • Bases específiques per la concessió de subvencions en règim de concessió directa amb concurrència per a l'atorgament de subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) per a l'any 2024.
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Subvencions Reempresa 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 16/09/2024 a 30/09/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
153623