Fitxa del recurs

Àrea d'Esports i Activitat Física
Esports

Ajuts per l'esport i l'activitat física per a col·lectius vulnerables - JESA

L'objectiu d'aquest recurs és afavorir l'accés a la pràctica esportiva de persones en situació de risc d'exclusió social (per raons econòmiques o socials) a través d'ajuts per a la participació en activitats esportives (extraescolars, campus esportius, participació continuada en programes esportius, etc.).

El suport de l'ens local als destinataris pot consistir, entre d'altres:
- En l'atorgament d'ajuts o beques que es poden abonar directament a les persones en situació de vulnerabilitat.
- En la bonificació de quotes per a les activitats esportives en les que participen les persones en situació de vulnerabilitat.
- En ajuts a les persones en situació de vulnerabilitat oferint el suport econòmic a través dels organitzadors de l'activitat esportiva en la que participen.

Aquest recurs només pot anar destinat a les persones que estan en situació de risc d'exclusió social, no podent-se'n beneficiar la resta dels participants de l'activitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Població ponderada pel grau de vulnerabilitat social del municipi
La puntuació del criteri s'atorga considerant la població ponderada per l'índex IVSO_Esports que té en compte els indicadors de taxa d'atur registrat, base imposable mitjana de l'IRPF, % de població nascuda fora de la Unió Europea i taxa d'escolarització als 17 anys. Cada indicador té el mateix pes en l'índex i prèviament s'han estandarditzat i tipificat.
70
Nombre d'habitants
Segons el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació prioritzant els municipis amb menor població:

- Fins a 5.000 habitants: [30 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants: [20 punts].
- Més de 20.001 habitants: [10 punts].
30
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 20.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Aquest recurs no té formulari associat, es sol·licita directament a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) i requereix que indiqueu el nombre d'usuaris que podran beneficiar-se d'aquest ajut econòmic en el camp d'Observacions del formulari on line.

Queden excloses del recurs les persones que no es troben en situació de risc d'exclusió social i els esportistes professionals.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1. En cas de justificar despeses de gestió, s'admetrà com a màxim un 5% de l'import de l'ajut.
Capítol 2.
Capítol 4. Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats, llevat dels casos que es llistin de manera individual els beneficiaris finals dels ajuts.

Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936220/C4-001-24.pdf

Dades tècniques C4-133461, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936246/C4-133461-24.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2024 a 31/12/2024
Justificació voluntària, fins 15/11/2024; final, 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local, en cas de rebre atorgament, ha de preveure la presència de la marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial en el cas que es faci difusió pública de l'esdeveniment esportiu puntual i/o del programa esportiu continuat en qüestió, tal i com estableix el Règim regulador del Catàleg 2024. Aquesta presència de marca/imatge corporativa, podrà ser requerida en el tràmit de justificació.
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 08/02/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
133461