Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Exposicions itinerants d'educació

S'ofereix recursos expositius temporals que afavoreixen l'aprenentatge al llarg de la vida, tant en etapes educatives obligatòries, post obligatòries, com per a públic familiar i públic general. Aquests recursos són una oferta expositiva de qualitat que tracten, des d'una visió àmplia, temàtiques relacionades amb l'aprenentatge i/o la sensibilització en totes les etapes vitals.

Les exposicions que es poden demanar són:

-Transitar, Orientar-se en un món canviant: aquesta exposició tracta sobre l'orientació educativa i professional, entenen l'orientació com a una competència necessària al llarg de la vida, que va més enllà de les transicions dins el sistema educatiu i que afecta totes les persones al llarg del seu recorregut vital. Aquesta exposició només es podrà sol·licitar pels ens locals destinataris de més de 10.000 habitants.

- Indestructibles. Una mirada a la generació del futur d'Àfrica: la mostra, amb fotografies d'Alfons Rodríguez i textos de Xavier Aldekoa, desplega la seva vessant més pedagògica i educativa, vinculant cada història i el context social i cultural de cada país, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en el marc dels currículums educatius de primària i secundària.
Es poden consultar les diferents exposicions en oferta, així com el contingut i els requeriments a l'apartat d'exposicions del web: www.diba.cat/web/educacio/exposicions

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026, 2027.

Amb la presentació de la sol·licitud, s'haurà de dir la sala on s'exhibirà la mostra i informar de la data preferent d'entrada i sortida de l'exposició d'acord amb el que s'indiqui al formulari annex.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
Obtenir la validació per part de la Gerència de Serveis d'Educació de la idoneïtat de l'espai d'exposició i la data proposada per l'ens.
Lliurar la següent documentació:
- La sol·licitud del recurs signada per l'alcalde/ssa
- El formulari adjunt amb les dades relatives a l'espai: fotografies, mides, i preferiblement plànols de l'espai on exhibir l'exposició.
Complir els requeriments que es detallen al plec de condicions tècniques de l'exposició sol·licitada que es poden consultar a la web www.diba.cat/web/educacio/exposicions
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-132100-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-132100-24.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local, una sol·licitud per exposició
Altres condicions: Per l'exposició Transitar, orientar-se en un món canviant:
- Només es podrà sol·licitar pels ens locals destinataris de més de 10.000 habitants;
- La sol·licitud s'ha de lliurar, com a mínim, 3 mesos abans de la data prevista per al muntatge de l'exposició al lloc d'exhibició, tret de casos excepcionals per motius sobrevinguts que seran valorats per la unitat prestadora.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local té la responsabilitat de promoure la difusió de les activitats al voltant de l'exposició per garantir la màxima participació dels diferents destinataris.
L'exposició Transitar, orientar-se en un món canviant, es podrà demanar per a ser exhibida a partir del mes de setembre del 2024 i fins al desembre del 2025.
L'exposició Indestructibles, una mirada a la generació del futur d'Àfrica es podrà demanar per a ser exhibida a partir del més de febrer de 2024 fins al desembre de 2025.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
132100