Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Sistema local d'orientació i acompanyament a la trajectòria educativa

Suport en el procés de creació d'un Sistema Local d'Orientació i Acompanyament a la Trajectòria Educativa (SLOATE), amb l'objectiu d'articular mecanismes per a la prevenció i l'atenció a l'absentisme escolar, la lluita contra l'abandonament escolar i educatiu prematur i la promoció de noves oportunitats educatives. Una política pública integral de promoció de l'orientació i l'acompanyament personalitzat al desenvolupament de la trajectòria educativa, atenent a tots els processos i moments de transició.
Es contemplen les següents actuacions:
1. Anàlisi de la situació a nivell local de l'orientació i acompanyament a la trajectòria educativa i proposta d'accions.
2. Diagnosi i bases per a la construcció del sistema local d'orientació i acompanyament a la trajectòria educativa.
3. Disseny de línies de treball en: absentisme, abandonament escolar i educatiu prematur, noves oportunitats educatives i transicions educatives.

Les actuacions d'aquest recurs poden suposar la participació en espais de treball col·lectiu.

La concessió d'aquest suport genera automàticament la condició de membre de la Xarxa NOE (noves oportunitats educatives) per a l'ens sol·licitant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'adequació que es sol·licita: [20 punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica d'avaluació que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i, d'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri.

Per cada nivell s'obtenen diferents punts: 0 punts no adequat, 5 punts adequació suficient, 10 punts adequació correcta, 15 punts adequació notable i 20 punts adequació excel·lent.

Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a:
diba.cat/web/educació/catàleg
60
Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial
Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins de la mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació dins del mateix territori.

Per a cada situació, s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions; 15 punts sol·licitud derivada d'altres actuacions i 20 punts, sol·licitud necessària.
20
Característiques socioeducatives
- Percentatge de població estrangera.
- Taxa d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu (NESE) a primària.
- Vulnerabilitat mesurada com a percentatge de famílies per sota de 10.000 euros d'ingressos per unitat familiar.

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'apliquen aquests criteris de manera que a major valor de l'indicador. major proporció de punts s'obté.
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 35.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-131602-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-131602-24.pdf
Altres condicions: Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.
La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que la motivació de la sol·licitud s'ha posat en coneixement del consell escolar municipal i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest. També pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que la motivació de la sol·licitud s'ha posat en coneixement del Ple i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • L'art.25.2.n de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local estableix la competència pròpia dels municipis per participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria; a nivell sectorial la disposició addicional segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, diu que : "les Corporacions Locals cooperaran amb les Administracions educatives competents... en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria", i a l'art.159.3.a.5è de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya que els municipis poden participar en les funcions que corresponen a la Generalitat en "la vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria". Aquestes obligacions se sumen a les de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan a l'art.12 imposa a l'Administració Local l' obligació d'adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 08/02/2024
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
131602