Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Finançament de cursos i formació per a la continuïtat de la trajectòria educativa

Participació en el finançament de recursos educatius que faciliten la continuïtat de la trajectòria educativa:

Bloc I:
- Cursos d'Ensenyament de llengües (català/castellà) per a l'obtenció de titulació: A2, B1 o B2.

Bloc II:
- Cursos de Formació Instrumental.
- Curs d' Educació secundària per a les persones adultes.
- Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).

Bloc III:
- Curs de preparació per a l'obtenció del GES.
- Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles de grau mitjà.
- Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles de grau superior.

Bloc IV: Programes de Formació i Inserció (PFI)
- Modalitat plans d'iniciació professional (PIP)
- Modalitat plans de transició al treball (PTT)

La concessió del suport genera de forma automàtica la condició de membre de la Xarxa NOE (noves oportunitats educatives) per part de l'ens local sol·licitant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Tipologia d'ensenyament
Bloc I:
- Cursos d'Ensenyament de llengües (català/castellà) per a l'obtenció de titulació: A2, B1 o B2: [20 punts].

Bloc II:
- Cursos de Formació Instrumental: [40 punts].
- Curs d' Educació secundària per a les persones adultes: [30 punts].
- Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM): [30 punts].

Bloc III:
- Curs de preparació per a l'obtenció del GES: [40 punts].
- Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles de grau mitjà: [40 punts].
- Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles de grau superior: [40 punts].

Bloc IV: Programes de Formació i Inserció (PFI):
- Modalitat plans d'iniciació professional (PIP): [80 punts].
- Modalitat plans de transició al treball (PTT): [70 punts].
80
Característiques socioeducatives
- Taxa de graduació a l'ESO.
- Percentatge de població estrangera.
- Vulnerabilitat mesurada com el percentatge de famílies per sota de 10.000 eruos d'ingressos per unitat familiar.

Valoració automàtica a partir de les darreres dades disponibles. S'apliquen aquests criteris de manera que a major valor de l'indicador, major proporció de punts s'obté.
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 20.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-131511-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-131511-24.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Fins a 4 sol·licituds. Cada sol·licitud s'ha de presentar en un sol formulari.
Altres condicions: Un màxim de 2 sol·licituds per Bloc fins a un màxim de 4 sol·licituds per ens.
En el cas de la modalitat Plans d'iniciació professional (PIP) acreditar autorització vigent amb el Departament d'Educació i informació sobre el centre.
En el cas de la modalitat Plans de transició al treball (PTT) acreditar conveni o acord vigent amb el Departament d'Educació i informació sobre el centre.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Cap 1, 2 i 4, en conceptes de despeses següents:
- Personal formador, intern i extern.
- Corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i seguiment i avaluació dels participants.
- Derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre.
- De materials directament relacionats amb el curs.
- De lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.
- Derivades de l'assegurança d'accidents.
- Derivades de la locomoció vinculades amb l'actuació.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936220/C4-001-24.pdf

Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/09/2024 a 31/07/2025
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 30/09/2025

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • - Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
    - Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el rebre orientació en els àmbits educatiu i professional;
    - Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 08/02/2024
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
131511