Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Funció educativa de les famílies

Realització de xerrades adreçades a complementar les actuacions dels ens locals en el marc de la funció educativa de les famílies.

Es divideixen en tres blocs corresponents a les diferents etapes vitals dels infants:
- Xerrades 0-6 anys: desenvolupament de l'infant, rol parental positiu i relacions amb l'escola a edats primerenques.
- Xerrades 6-12 anys: establiment de relacions positives, bon us de les pantalles i prevenció de l'assetjament.
- Xerrades 12-16 anys: comprensió de malestars dels fills i filles; riscos de les xarxes socials i prevenció de l'assetjament.

Les xerrades tenen una durada de dues hores aproximadament i són virtuals. S'ofereix també el format presencial per als municipis majors de 10.000 habitants.

Es pot consultar l'oferta d'activitats a: www.diba.cat/web/educacio/cataleg.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Cada sol·licitud ha d'incloure un formulari de dades tècniques.
L'ens sol·licitant ha de designar una persona encarregada de la programació de l'activitat. En cas de no especificar-se, la sol·licitud serà desestimada.
En cas de sol·licitar l'activitat en format presencial, l'ens local haurà de garantir l'espai de realització amb els recursos necessaris per al seu desenvolupament (cadires, projector, pantalla, ordinador)
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-131328-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-131328-24.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: 5 sol·licituds per ens local com a màxim. 1 per a cada xerrada.
Altres condicions: - Cal una persona referent encarregada de l'activitat.
- La persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i l'avaluació de resultats.
- L'ens local es compromet a la difusió i comunicació de l'activitat, com a mínim, un mes abans, en les xarxes socials, pàgines web i altres espais d'informació.
- Totes les activitats seran virtuals. S'ofereix també el format presencial per als municipis majors de 10.000 habitants.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - L'ens local es compromet a què durant tota l'activitat hi assisteixi un referent de l'ens.
- Les activitats es duran a terme entre gener i novembre,

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, a l'art.2.3. assenyala com un dels principis organitzatius del sistema educatiu: la participació de la comunitat educativa; i a l' art.159.3.a, que els municipis poden participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies d'immigrants i transeünts (apartat 7è); així com en l'establiment de programes i d'altres fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i pares d'alumnes per estimular i recolzar les famílies en el compromís amb el procés educatius dels seus fills i filles (apartat 8è).
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 30/04/2024
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
131328