Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions

Suport econòmic a programes i projectes de prevenció d'addiccions a agrupacions que presentin propostes de desenvolupament d'accions preventives davant el consum de drogues i/o usos problemàtics de pantalles.
Aquestes actuacions han d'estar enfocades a la implementació d'accions que responguin a les necessitats municipals actuals i emergents en l'àmbit de les addiccions, i s'han de portar a terme de manera agrupada o mancomunada per tal de garantir la simplificació i racionalització de la gestió tècnica i econòmica, i per tant, un millor aprofitament i optimització de recursos públics.
Les agrupacions de municipis destinataris podran presentar un sol projecte per aquest finançament.
Es donarà suport a programes i projectes que vagin encaminats a:
· Desenvolupar actuacions de prevenció i reducció de danys i riscos en espais d'oci nocturn.
· Realitzar actuacions de prevenció de drogues i promoció dels bons usos de les pantalles adreçades a famílies.
· Fomentar activitats de prevenció inespecífica en els centres d'educació primària.
· Potenciar accions de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles als centres d'educació secundària.
· Impulsar activitats formatives adreçades a professionals de prevenció de les addiccions.
· Implementar protocols de detecció i actuació de casos de consum de drogues i usos problemàtics de pantalles en menors d'edat, tant d'àmbit educatiu com d'àmbit comunitari.
· Afavorir la tasca preventiva dels serveis d'informació i assessorament sobre drogues i pantalles adreçats a adolescents i famílies.
· Implementar Programes de Mesures Alternatives a la Sanció Administrativa per consum de drogues a la via pública.
· Desenvolupar actuacions de prevenció ambiental.
· Promoure el treball transversal i en xarxa en el desenvolupament de programes, projectes i actuacions comunitàries de prevenció d'addiccions.

Destinataris:
Mancomunitats, consells comarcals, consorcis locals i agrupacions de municipis.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Antecedents i Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació: fins a 20 punts
- L'ens disposa d'un programa o projecte emmarcat en un Pla local de prevenció d'addiccions amb una antiguitat de més de 5 anys: [20 punts]
- L'ens disposa d'un programa o projecte emmarcat en un Pla local de prevenció d'addiccions amb una antiguitat de menys de 5 anys: [10 punts]
20
Impacte social: fins a 20 punts
- Programa o projecte que dona cobertura a una població total de més de 100.000 habitants: [20 punts]
- Programa o projecte que dona cobertura a una població total d'entre 50.000 i 100.000 habitants: [15 punts]
- Programa o projecte que dona cobertura a una població total de menys de 50.000 habitants: [10 punts]
20
Promoció del treball transversal, en xarxa, col·laboracions amb entitats: fins a 20 punts
- Programes o projectes que incorporen el treball transversal i treball en xarxa i col·laboracions amb entitats: [de 11 a 20 punts]
- Programes i projectes que incorporen el treball transversal i treball en xarxa però no preveuen mecanismes de col·laboració amb entitats: [fins a 10 punts]
- Programes i projectes que no incorporen mecanismes de treball en xarxa, transversal ni col·laboracions amb entitats com a base per al desenvolupament de la tasca preventiva: [0 punts]
20
Innovació de les actuacions: fins a 20 punts
- Actuació que incorpora innovació en termes de noves eines i metodologies per donar resposta a les necessitats municipals de prevenció de drogues i usos problemàtics de pantalles [de 11 a 20 punts]
- Actuació que incorpora metodologies d'intervenció social tradicionals en la prevenció d'addiccions a nivell municipal [fins a 10 punts]
20
Qualitat tècnica en la definició del projecte: fins a 20 punts
- El projecte inclou el disseny, planificació, execució, seguiment i avaluació de l'actuació: [de 11 a 20 punts]
- El projecte inclou només les fases de disseny, planificació i execució de l'actuació: [fins a 10 punts]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60 punts
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-026-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-026-23.pdf

En cas d'agrupació de municipis caldrà presentar la diligència del Secretari/ària acreditativa de la constitució de l'agrupació per prestar conjuntament el servei.
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per agrupació de municipis
Altres condicions: Agrupacions de municipis constituïdes per almenys 2 municipis

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4

L'import màxim de l'ajut serà de 50.000 euros. S'aplicaran els següents trams:

60 - 69 punts: de 7.000 a 18.000 euros
70 - 79 punts: de 18.001 a 30.000 euros
80 - 89 punts: de 30.001 a 40.000 euros
90 -100 punts: de 40.001 a 50.000 euros
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Memòria de realització

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 1/2002, d'11 de març, de tercera modificació de la llei 20/1985 de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència; Llei 13/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.depivulnerabilitat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
113099