Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica

La pobresa energètica es manifesta de diferents maneres: dificultats per a mantenir la temperatura de l'habitatge a un nivell confortable; impossibilitat d'assumir el pagament de les factures, amb el conseqüent risc de tall en el subministrament energètic; o bé la necessitat de desviar recursos econòmics que s'haurien de dedicar a altres necessitats bàsiques. Aquestes dificultats impacten significativament sobre la salut de les persones i dificulten l'assoliment d'unes condicions de vida dignes.
Aquest recurs és un servei d'acompanyament a les llars amb dificultats per fer front al pagament dels subministraments bàsics d'energia, prèviament derivades pels serveis socials, amb l'objectiu de reduir els consums i les despeses d'energia, i millorar l'eficiència energètica de l'habitatge.
El fenòmen de la pobresa energètica vincula, transversalment, diverses polítiques i àmbits d'actuació: polítiques socials, energètica, d'habitatge, i millora de la qualitat de l'edificació, de salut, de consum, etc. que han d'estar coordinades per assolir els objectius de lluita contra les situacions que provoca en col·lectius vulnerables.
Aquest recurs s'ofereix, conjuntament, entre el Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics de la Gerència de Serveis Socials, la Gerència de Medi Ambient i l'Oficina d'Habitatge.
Les actuacions principals d'aquest acompanyament són:
- Realització d'auditories energètiques i diagnòstic social a la llar.
- Instal·lació d'elements de baix cost d'eficiència energètica.
- Suport als tràmits per sol·licitar canvis tarifaris i accés al bo social, si s'escau.
- Formació de les persones usuàries en hàbits de consum eficients.

Les Llars han d'estar derivades pels Serveis Socials o per altres dispositius municipals que atenen a les persones energèticament vulnerables


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb una dedicació al projecte de 30 hores mensuals o més: [50 punts]
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 20 i 29 hores mensuals: [35 punts]
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 5 i 19 hores mensuals: [15 punts]
- Si no disposa de tècnic/a municipal dedicat total o parcialment al projecte: [0 punts]
50
Grau de transversalitat
El projecte es desenvoluparà amb la participació de les Àrees de Serveis Socials, Habitatge, Medi Ambient i Consum de l'ens local.
- Si es compleix amb 3 o 4 de les àrees: [50 punts]
- Si es compleix amb 2 de les àrees: [30 punts]
- Si solament ho desenvolupa 1 àrea: [10 punts]
50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25 punts
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-020-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-020-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local, indicant el número d'intervencions sol·licitades. En el cas dels ens supralocals, a la fitxa tècnica han de comunicar a quins municipis del seu àmbit es farà la intervenció.
Altres condicions: La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de concertació que podeu trobar a
www.diba.cat/web/benestar/auditories

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
113072