Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Museïtzació, documentació i recerca d'espais i equipaments patrimonials

Suport a peticions de municipis de fins a 50.000 habitants per a la museïtzació, documentació i recerca d'espais i equipaments patrimonials que requereixin actuacions en aquesta línia i que no són un museu adherit a la xarxa de Museus Locals.

Aquest ajut té per objecte donar suport a la millora dels espais i equipaments patrimonials en tres línies d'actuació:

- Projectes de museïtzació: actuacions relacionades amb la redacció de projectes museogràfics, redacció dels textos que formaran part de la museografia, disseny i elaboració de materials per a la implementació de projectes museològics en espais i equipaments patrimonials (disseny dels materials, disseny gràfic, elaboració de vinils o similars, emmarcament d'obres, etc.).

Igualment també seran objecte d'aquest recurs els materials per a l'adquisició i instal·lació de materials per a la implementació de projectes museològics en espais i equipaments patrimonials, com podrien ser materials museogràfics (vitrines, plafons, reproduccions, etc.), materials d'il·luminació (focus, tires de leds, etc.), materials audiovisuals (televisions, aparells de so, etc.), sempre que estiguin inclosos dins de capítol 2. Quan es sol·licita aquest tipus de material caldrà adjuntar o explicar el projecte museogràfic previst en cada cas.

- Documentació: actuacions de millora de la documentació, l'inventari, accés i difusió de les col·leccions locals, estiguin o no relacionades amb espais i equipaments patrimonials. L'Oficina de Patrimoni Cultural pot facilitar un programa de documentació de col·leccions.

- Recerca: actuacions que permetin conèixer millor els espais i equipaments patrimonials amb la finalitat de tenir la informació adient per a la seva difusió.

Es podrà sol·licitar una de les línies d'actuació.

Les despeses d'activitats, les rutes o itineraris i les de l'obra civil associades a l'espai o equipament patrimonial a museïtzar als espais o equipaments patrimonials no són objecte d'aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat i adequació tècnica de l'actuació i Valoració de disponibilitat de mitjans tècnics per al seguiments i avaluació de l'actuació
- Valoració de l'adequació tècnica (25 punts):
+ Poc adequada (5 punts)
+ Bastant adequada (15 punts)
+ Molt adequada (25 punts)

- Valoració de disponibilitat de mitjans tècnics per al seguiments i avaluació de l'actuació (10 punts):
+ Pocs mitjans tècnics (5 punts)
+ Mitjans tècnics adequats (10 punts)
35
Municipis de fins a 20.000 habitants, prioritzant els de menor població
- Municipis de fins a 2.000 habitants (20 punts)
- Municipis entre 2.001 i 5000 habitants (15 punts)
- Municipis entre 5.001 i 10.000 habitants (10 punts)
- Municipis entres 10.001 i 20.000 habitants (5 punts)
20
Proposta d'implementació del projecte en els propers 5 anys
- Proposta poc desenvolupada (5 punts)
- Proposta bastant desenvolupada (10 punts)
- Proposta ben desenvolupada (15 punts)
15
Urgència i necessitat de l'actuació
- Urgència de l'actuació (15 punts)
- Necessitat de l'actuació (5 punts)
15
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació
- Valoració de l'adequació del pressupost (10 punts):
+ Adequat (5 punts)
+ Molt adequat (10 punts)

- Percentatge de cofinançament del projecte (5 punts):
+ Pressupost sol·licitat inferior al 50% (5 punts)
15
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-082-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-082-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Per sol·licitar suport per a l'adquisició i instal·lació de materials per a la implementació de projectes museològics en espais i equipaments patrimonials cal adjuntar un certificat on s'indica que aquests elements es consideren capítol 2.

Resten exclosos els museus locals adherits a la Xarxa de Museus Locals.

Resten excloses les despeses de l'obra civil associades a l'espai o equipament patrimonial a museïtzar no es objecte d'aquest ajut, com podria ser arranjaments dels espais o equipaments patrimonials, obres de rehabilitació i restauració d'elements immobles, etc.

Resten excloses les activitats previstes en la programació anual dels espais o equipaments patrimonials objecte de la sol·licitud, així com la redacció de rutes o itineraris.

El cost total de projecte no pot excedir de 15.000 euros. No es tindran en compte els projectes que superin aquesta quantitat.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Acreditar que els materials per a la implementació dels projectes museològics corresponen a capítol 2.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112792