Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Documentació, conservació preventiva i restauració dels fons de la Xarxa de Museus Locals

Suport a les accions de documentació i de conservació i restauració dels fons dels museus adherits a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona (XML). L'objectiu dels recurs és donar suport als museus locals a implementar accions per tenir ben documentats i conservats els fons que gestionen, atenent els requeriments que al respecte estableix la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus i els decrets que la despleguen.

Es requereix que els museus formin part de la Xarxa de Museus Locals, tinguin el conveni d'adhesió vigent i hagin respost l'enquesta anual del Cercle de Comparació Intermunicipal de Museus Locals.

Aquest ajut té per objecte donar suport a projectes i actuacions de documentació, conservació preventiva i restauració dels fons dels museus locals en dues línies d'actuació:

A) Documentació de col·leccions. Accions relacionades amb el registre, l'inventari i la documentació dels fons conservats i gestionats pel museu.

B) Conservació preventiva i restauració. Accions relacionades amb la conservació preventiva, la conservació curativa i la restauració dels fons conservats i gestionats pel museu.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Contingut tècnic del projecte
- Tipus d'intervenció (10 punts):
Línia de documentació de col·leccions:
+ Inventari, registre i documentació d'elements no inventariats (10 punts)
+ Ampliació, revisió i/o actualització de la documentació, dels thesaurus o altre terminologia tècnica (5 punts)

Línia de conservació preventiva-restauració:
+ Actuacions de conservació curativa o preventiva (10 punts)
+ Intervencions de restauració (5 punts)

- Justificació, interès i coherència del projecte (15 punts)
+ Proposta ben desenvolupada (15 punts)
+ Proposta bastant desenvolupada (10 punts)


- Calendari i justificació de la durada de l'actuació (5 punts)

- Control de qualitat: disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació del desenvolupament del projecte o actuació (5 punts )
35
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació
- Subvenció sol·licitada inferior al 25% del cost total de l'actuació (20 punts)
- Subvenció sol·licitada entre el 25% i el 50 % del cost total de l'actuació (10 punts)
- Subvenció sol·licitada entre al 51% i el 75% del cost total de l'actuació (5 punts)
20
Grau d'urgència i necessitat de l'actuació
Línia de documentació
- Assolir els requeriments en relació a la documentació del fons per a poder ingressar en el Registre de museus (15 punts)
- Actuació vinculada amb la reorganització del magatzem i/o d'espais expositius (10 punts)
- Millora de la difusió del fons i/o vinculació amb una altra actuació: projecte de recerca, exposició, consulta on-line del fons... (5 punts)

Línia de conservació preventiva-restauració
- Prioritat de l'actuació atès l'estat de conservació (10 punts)
- Actuació vinculada a l'exhibició en una exposició temporal o permanent (5 punts)
15
Grau d'adequació/ capacitació tècnica
Línia de documentació
- Equip tècnic molt adequat (grau especialització si es requereix i experiència mínima d'un any) (15 punts)
- Equip tècnic adequat (5 punts)

Línia de conservació preventiva-restauració
- Equip tècnic amb especialització concreta en l'àmbit de l'actuació a desenvolupar i experiència mínima de 3 anys (15 punts)
- Equip tècnic amb especialització concreta en l'àmbit de l'actuació i experiència inferior a 3 anys (5 punts)
15
Es prioritzaran els municipis de fins a 50.000 habitants
- Municipis de fins a 25.000 habitants (15 punts)
- Municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants (10 punts)
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-079-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-079-23.pdf

- Línia de documentació de col·leccions. Memòria -formulari normalitzat adequat per aquest recurs. Cal annexar pla de treball o projecte de l'actuació que ha d'incloure: identificació del professional o equip (CV), objectius, tasques a desenvolupar, nombre aprox. de fitxes o peces a documentar, calendari d'execució previst.
- Línia de conservació i restauració: Memòria -formulari normalitzat adequat per aquest recurs. Cal annexar currículum de l'equip tècnic que ha de desenvolupar l'actuació i proposta detallada de l'actuació que ha d'incloure la informació següent: Identificació del professional o equip (CV), identificació de l'obra (núm. registre, objecte, títol, autor, datació, dimensions, procedència), diagnosi de l'estat de conservació i proposta d'intervenció, materials que es preveuen utilitzar i calendari d'execució previst.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens. En el cas de que en el mateix ens estiguin adscrits museus amb direccions i gestions independents, es podrà presentar una sol·licitud per museu.
Altres condicions: L'ens local sol·licitant ha d'estar adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XML l'hagi formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural el darrer qüestionari disponible del Cercle de Comparació Intermunicipal dels museus locals.

Les dues línies (documentació de col·leccions o conservació preventiva i restauració) son excloents entre si. Només es pot sol·licitar una de les dues línies.

Només es poden incloure despeses de cap 2 i 4. Resten excloses les despesa de capítol 1 i les de cap 6 associades a l'adquisició i instal·lació de materials inventariables (no es poden incloure despeses de caixes, ni aparells de control i correcció climàtica)

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf

Annexar memòria específica de cadascuna de les línies: Documentació de col·leccions o Conservació - restauració (veure altres condicions d'execució i justificació)
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - Línia de Documentació del fons : Formularis normalitzats (justificació de despeses i memòria tècnica). Annexar memòria específica que ha d'incloure els següents camps:
1) Descripció de la col·lecció o fons del museu
2) Objectius de la campanya
3) Criteris documentals i metodologia
4) Nombre d'objectes documentats o de fitxes
5) Definició de tasques realitzades
6) Calendari de l'actuació
7) Valoració final

- Línia de Conservació-restauració: Formularis normalitzats (justificació de despeses i memòria tècnica). Memòria tècnica final de la Conservació-restauració que ha d'incloure els camps següents:
1) Identificació de l'obra (núm. registre, objecte, títol, autor, datació, dimensions, procedència)
2) Dades de la intervenció (conservador/a-restaurador/a, col·laboradors, any intervenció)
3) Examen organolèptic (tècnica d'execució, alteracions, intervencions anteriors)
4) Tècniques d'anàlisi
5) Diagnosi de l'estat de conservació
6) Proposta de restauració
7) Procés intervenció (inclou especificar materials)
8) Documentació gràfica (mapes d'alteracions) i fotogràfica (abans, procés i finals)
9) Recomanacions de conservació preventiva i seguiment

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112764