Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicals

Suport econòmic a les actuacions de planificació estratègica dels equipament escènics i musicals, amb la finalitat de contribuir i promoure la millora de serveis, la gestió, la funcionalitat i el confort dels espais escènics municipals.

Els ens locals que ho sol·licitin han d'estar adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais escènics Municipals.

L'objectiu general d'aquest recurs és la millora de l'organització dels serveis i la gestió dels equipaments escènics i musicals, i contempla el finançament d'actuacions i de planificació estratègica dels següents tipus:

- Realització d'informes i d'estudis (estudi d'audiències, assessorament escenotècnics, estudis acústics, estudis de manteniment, millores en la gestió, entre d'altres), el seu seguiment i implementació.

- Ús de programes informàtics i plataformes per a la digitalització dels sistemes de gestió, venda d'entrades, desenvolupament d'audiències, el seguiment de consums, i/o manteniment d'instal·lacions, establert com una actuació estratègica de l'equipament.

No formen part d'aquest recurs els estudis i projectes arquitectònics, estudis i plans d'accessibilitat, estudis d'optimització energètica, redacció de plans d'autoprotecció ni actuacions relacionades amb l'activitat i programació artística.


Destinataris:
Ajuntaments, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Qualitat tècnica de l'actuació
- Estructura i grau d'elaboració de la proposta presentada. Es valorarà la coherència i claredat en la descripció global i la informació detallada de: l'actuació a realitzar, les fases d'execució, del pressupost, del calendari d'implementació i la seva avaluació. [fins a 20 punts]
- Marc estratègic. Idoneïtat, necessitat i oportunitat que justifica l'actuació, la seva contextualització i concreció dels objectius [ fins a 15 punts].
- Existència d'estudis, informes tècnics i/o documents estratègics locals previs que avalin l'actuació [fins a 5 punts]
- Grau de desenvolupament de la proposta. Es valoraran positivament aquelles actuacions que ja estiguin en fase d'execució, s'hagin aprovat o es disposi d'una contractació o pressupost. [fins a 5 punts]
- Grau d'innovació i singularitat de l'actuació. [fins a 5 punts]
50
Viabilitat, dotació, i organització de recursos
- Coherència i adequació del pressupost per garantir la viabilitat de l'actuació [fins a 15 punts]
- Percentatge de cofinançament per part de l'ens local sobre el cost total de l'actuació [fins a 10 punts]
Municipis de menys de 5.000 habitants 1 punt per cada 2% de percentatge de cofinançament.

Municipis entre 5.001 a 20.000 habitants 1 punt per cada 3% de percentatge de cofinançament.

Municipis entre 20.001 i 50.000 habitants 1 punt per cada 3% de percentatge de cofinançament, a partir del 15% de cofinançament

Municipis de més de 50.000 habitants 1 punt per cada 3% de percentatge de cofinançament, a partir del 25% de cofinançament.

- Disponibilitat de mitjans tècnics i humans per al seguiment i avaluació de l'actuació [fins a 5 punts]
30
Nombre de habitants de l'ens local sol·licitant
- Menys de 5.000 habitants: [20 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants: [15 punts].
- De 10.001 a 20.000 habitants: [10 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants: [5 punts].
- Més de 50.000 habitants: [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60 punts.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-077-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-077-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local adherit al Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals en el moment de presentar la sol·licitud. La sol·licitud ha d'incloure una única actuació.
Altres condicions: Els ens locals que ho sol·licitin han d'estar adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals. En el cas que l'adhesió al Circuit l'hagi formalitzat un ens intrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.
Resten exempts d'obligació de cofinançar els municipis de fins 20.000 habitants. Per als ens locals amb població de més de 20.000 habitants i fins a 50.000 habitants, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre els cost total de l'actuació serà del 15%. Per a ens locals amb població de més de 50.000 habitants del 25%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 2.
Import màxim d'ajut: 20.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel. 934 022 978
oda@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112698