Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Activitats i projectes estratègics de la Xarxa de Museus Locals

Aquest ajut té per objecte donar suport a la realització de les activitats i a l'elaboració i implementació de projectes estratègics dels museus de la XML. Inclou dues línies d'actuació:

- A) Activitats de la XML. Suport a la realització i difusió de les activitats dels museus adherits a la Xarxa de Museus Locals (XML), amb l'impuls a projectes de cooperació entre els museus adherits i a la realització d'actuacions de caràcter únic i singulars.

- B) Projectes estratègics de la XML: Suport puntual a l'elaboració, desenvolupament i implementació de plans i projectes estratègics dels museus adherits a la Xarxa de Museus Locals (XML) i que tinguin com a objectiu contribuir al desenvolupament i millora de les funcions pròpies del museu, l'acompliment de la seva la missió, així com la consecució de la seva visió i projecció de futur.

Els tipus de projectes objecte del suport d'aquest recurs són els següents:
- Plans estratègics i/o directors del museu i/o de les seves extensions
- Projectes museològics o museogràfics de realització o renovació de l'exposició permanent
- Plans de gestió de col·leccions
- Plans d'accessibilitat i d'inclusió social i de gènere
- Plans de comunicació i difusió
- Projectes d'educació i formació
- Plans i projectes de sostenibilitat i implementació del ODS
- Projectes de recerca i de I+D
- Plans de seguretat del museu
- Estudis de públics i d'avaluació


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Contingut tècnic del projecte
- Justificació, interès i coherència del projecte (15 punts):
+ Proposta ben desenvolupada (15 punts)
+ Proposta bastant desenvolupada (10 punts)


- Innovació i singularitat (10 punts):
Línia d'Activitats de la XML
+ Presentació d'un únic projecte (10 punts)

Línia de Projectes Estratègics
+ Innovació i singularitat (10 punts)

- Calendari i justificació de la durada de l'actuació (5 punts)

- Control de qualitat (disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació del desenvolupament del projecte) (5 punts)
35
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació
- Valoració de l'adequació del pressupost (5 punts):
+ Pressupost molt adequat (5 punts)
+ Pressupost bastant adequat (3 punts)

- Percentatge de cofinançament del projecte (20 punts):
Línia d'Activitats de la XML
+ Subvenció sol·licitada inferior al 20% del cost total de l'actuació (20 punts)
+ Subvenció sol·licitada entre el 20% i el 30 % del cost total de l'actuació (10 punts)
+ Subvenció sol·licitada entre el 31% i el 40 % del cost total de l'actuació (5 punts)

Línia de Projectes Estratègics
+ Subvenció sol·licitada inferior al 30% del cost total de l'actuació (20 punts )
+ Subvenció sol·licitada entre el 30% i el 40% del cost total de l'actuació (10 punts)
25
Grau de millora de la implementació del projecte o de col·laboració amb altres ens adherits a la Xarxa de Museus Locals
Línia d'Activitats de la XML
- Col·laboració amb més de 2 ens adherits a la XML (15 punts)
- Col·laboració amb 2 ens adherits a la XML (10 punts)
- Col·laboració amb 1 ens adherit a la XML (5 punts)

Línia de Projectes Estratègics
- Grau de millora alt de la implementació del projecte (15 punts)
- Grau de millora mitjà de la implementació del projecte (10 punts)
- Grau de millora baix de la implementació del projecte (5 punts)
15
Es prioritzaran els municipis de fins a 50.000 habitants
- Municipis de fins a 25.000 habitants (15 punts)
- Municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants (10 punts)
15
Dotació i mitjans tècnics per al desenvolupament de l'actuació
- Mitjans tècnics molt adequats (10 punts)
- Mitjans tècnics bastant adequats (5 punts)
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-076-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-076-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per cada línia del recurs amb un màxim de dos per ens. En el cas de que en el mateix ens estiguin adscrits museus amb direccions i gestions independents entre ells, es podrà presentar una per cada línia del recurs amb un màxim de dos per museu.
Altres condicions: L'ens local sol·licitant ha d'estar adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XML l'hagi formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural el darrer qüestionari disponible del Cercle de Comparació Intermunicipal dels museus locals.

- En la línia d'Activitats, els museus que realitzin conjuntament una activitat o projecte amb altres museus adherits a la XML caldrà que presentin un justificant acreditant aquesta col·laboració signat per tots els museus que participen, juntament amb el seu pressupost.

- En la línia de Projectes estratègics resten excloses les actuacions o activitats habituals del museu com exposicions temporals, activitats complementàries, didàctiques o de difusió, accions de comunicació, de documentació o de conservació-restauració dels fons del museu. Aquest tipus d'actuacions s'han de sol·licitar dins els recursos corresponents (línia Activitats de la XML d'aquest mateix recurs o bé dins del recurs de Documentació, conservació preventiva i restauració del fons de la XML). Per accedir a aquesta línia s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts.

- No seran despeses elegibles les relatives al manteniment i funcionament ordinari del museu. Les despeses de recepció i atenció al públic es consideren funcionament ordinari.

- Resten excloses les despeses d'obra civil associades al projecte o actuació i l'adquisició i instal·lació de materials inventariables. (cap 6)

- La línia Activitats dels museus de la XML és compatible amb la de Projectes Estratègics de la XML. El recurs d'Activitats i projectes de la XML és compatible amb el de Documentació, restauració i conservació dels fons dels museus de la XML.

- Els municipis de fins a 50.000 habitants poden sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut sol·licitat.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

La línia d'Activitats de la XML no requereix cofinançament.
La Línia de Projectes estratègics el cofinançament ha de ser igual o superior al 50%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: els municipis majors de 50.000 habitants
Capítol 2.
Capítol 4.

Els municipis de fins a 50.000 habitants poden justificar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import atorgat.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - Es obligatori el cofinançament (mínim del 50% del cost del projecte en la línia de Projectes estratègics). Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

- Les despeses elegibles poden ser de Capítol 2 i de Capítol 4. Els municipis de fins a 50.000 habitants poden justificar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import atorgat.

- Resten excloses les despeses de l'obra civil associades a l'actuació i l'adquisició i instal·lació de materials inventariables. (cap 6)

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • - Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus
    - Decret 35/1992, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112670