Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Suport a la gestió de l'amiant

Aquest recurs s'articula en tres línies de treball orientades a la prevenció dels riscos de l'amiant sobre la salut de les persones.

- Línia 1- Inspecció d'amiant als edificis per l'elaboració d'un cens al municipi d'edificis municipals amb amiant
La inspecció a realitzar és el tipus 1 segons la norma UNE 171370-2:2021 Parte 2: Localización y diagnóstico de amianto.
Té per objectiu la localització, identificació i valoració del risc dels Materials amb Amiant (MCA) a l'edifici en ús. La identificació d'amiant permet la correcta gestió dels MCA l'avaluació dels riscos d'amiant a l'edifici.
- Línia 2:Presa de mostra i anàlisi dels materials que presumiblement poden contenir amiant (MPCA)
Aquests materials han estat diagnosticats com a MPCA a la identificació d'amiant realitzat als edificis municipals segons la Línia 1 del Catàleg en anys anteriors.
Té per objectiu complementar la línia 1 per poder realitzar una diagnosi completa dels materials amb amiant de l'edifici i així, poder avaluar els riscos d'amiant a l'edifici, poder informar i aplicar les mesures preventives adequades per evitar les exposicions inadvertides per materials amb amiant.
- Línia 3 .-Suport a la gestió dels residus amiant a les deixalleries
L'objecte és realitzar un estudi per adequar la deixalleria a la normativa de residus d'amiant segons el RD396/2006.
Es valora tècnicament i econòmicament mitjançant un projecte executiu la instal·lació d'un mòdul de gestió d'amiant format per:
- una zona de recepció i magatzem d'amiant,
- i un mòdul de descontaminació pel personal treballador.

L'objectiu és prevenir l'impacte que pot tenir sobre la salut dels treballadors i usuaris de la deixalleria una incorrecta gestió dels residus amb contingut d'amiant (MCA).


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica
Descripció detallada dels criteris de valoració:
www.diba.cat/documents/205293/360028588/suport_gestio_amiant_GSMA.pdf
70
Població
Població: 20 punts
Linia 1
Igual o menys de 5.000 habitants [20 punts].
De 5.001 a 20.000 habitants [16 punts].
De 20.001 a 50.000 habitants [12 punts].
Més de 50.000 habitants [10 punts].

Linia 2
Igual o menys de 5.000 habitants [20 punts].
De 5.001 a 20.000 habitants [16 punts].
De 20.001 a 50.000 habitants [12 punts].
Més de 50.000 habitants [10 punts].

Linia 3
Igual o menys de 20.000 habitants [5 punts].
De 20.001 a 30.000 habitants [10 punts].
De 30.001 a 50.000 habitants [15 punts].
Més de 50.001 habitants [20 punts].
20
Ens amb iniciatives sobre la gestió de residus de l'amiant
Ens amb iniciatives sobre la gestió dels residus d'amiant: 10 punts (per les 3 linies)

1 iniciativa [3 punts]
2 iniciatives [7 punts]
Més de 3 iniciatives [10 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-013-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-013-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Llei 16/2017, de 1 d'agost, del canvi climàtic
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112574