Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

SeTDIBA: solucions d'administració digital per a ens locals en procés de migració

Suport econòmic per cobrir les despeses derivades del manteniment d'eines de gestió d'expedients dels ens locals beneficiaris dels serveis de transformació digital SeTDIBA pendents de migració, amb l'objectiu d'assegurar la gestió digital de l'ens local fins a la incorporació definitiva a les eines SeTDIBA, d'acord amb la legislació vigent.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
Ser beneficiari dels serveis de transformació digital SeTDIBA en el moment de la sol·licitud
Disposar d'un gestor d'expedients propi amb expedients i documents autèntics que caldrà migrar en fer la implantació de SeTDIBA
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Els imports màxim a sol·licitar seran:
Per al manteniment dels gestors d'expedients:
- Ajuntaments de municipis de fins a 500 habitants: 2.000 euros
- Ajuntaments de municipis de 501 a 2.500 habitants: 3.500 euros
- Ajuntaments de municipis de 2.501 a 5.000: 4.000 euros

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 39/2015. art 17 segons el qual l'administració ha de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents electrònics que es corresponguin amb procediments finalitzats.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111364