Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Governs digitals

Publicació automatitzada d'informació de transparència

Servei que permet a l'ens local activar la publicació en el portal de transparència municipal de les dades que es troben en sistemes d'informació proveïts per Diputació de Barcelona. L'ens local pot sol·licitar l'activació d'un o varis dels ítems a publicar que consten en el formulari de sol·licitud.

La publicació en el portal de transparència del Consorci AOC implica la publicació en el portal de dades obertes tant de la Diputació de Barcelona com en el portal de dades obertes de l'ens local.

La prestació d'aquest suport està supeditada a la vigència de l'assistència vinculada a cadascun dels sistemes d'informació que contenen la informació. És a dir, la publicació de les dades només es podrà automatitzar mentre estigui vigent l'assistència en l'ús del sistema d'informació que conté les dades d'origen.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Ser beneficiari de l'assistència vinculada als sistemes d'informació que contenen les dades a automatitzar
Acomplir amb els requisits tècnics especificats per a cadascun dels sistemes d'informació origen de les dades
Ser usuari del portal de transparència municipal proveït pel Consorci AOC
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-187-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-187-23.pdf
Altres condicions: Per ser beneficiari de cadascuna de les opcions d'automatització cal ser beneficiari prèviament dels sistemes d'informació que contenen les dades a la Diputació de Barcelona i disposar del portal de transparència AOC.
Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La completesa, correcció i actualització de les dades en els sistemes d'origen són responsabilitat de l'ens local que les genera.
Per motius de manteniment, la periodicitat de l'automatització de les dades pot estar sotmesa a canvis.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111340