Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Servei de connectivitat

Suport als ajuntaments per disposar d'accés de comunicacions a les aplicacions proporcionades pel núvol de Diputació, amb l'objectiu de poder dur a terme una gestió eficaç.
En cada cas es proveïrà una línia dimensionada en funció de les característiques de les aplicacions i d'acord amb amb la disponibilitat de connectivitat en el territori.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Capacitat de desplegament de comunicacions al territori 80
Ordre d'arribada 20

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria descriptiva i valorada de les necessitats de l'ens en matèria de comunicacions telemàtiques.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Serveis de tecnologies 2023
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111196