Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Turisme

Promoció d'esdeveniments amb projecció turística

Es donarà suport econòmic a les despeses relacionades amb actuacions de promoció d'esdeveniments turístics adreçat a incrementar el nombre de visitants als esdeveniments, tot millorant el posicionament turístic de la destinació i el desenvolupament socioeconòmic del territori, millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes dels municipis de la província.

Es prioritzaran els esdeveniments que tinguin una alineació amb les estratègies turístiques de la destinació, com per exemple, enoturisme, gastronomia, esport, cultura, patrimoni històric-artístic, etc. i que tinguin transcendència turística.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració tècnica del projecte
- Marc estratègic del projecte. Es valora la necessitat i oportunitat que justifica el projecte i la coherència amb els objectius. L'encaix del projecte en els eixos de l'estratègia de productes i de mercats a nivell turístic del municipi. El projecte o actuació està alineat amb un pla d'actuacions en matèria de turisme (aprovat o elaborat els cinc anys anteriors al de la convocatòria): [10 Punts].
- Valoració de la capacitat tècnica i organitzativa suficient per fer front al projecte amb èxit, disposant de personal específic en turisme a la destinació: [10 Punts].
- Valoració de la trajectòria de l'esdeveniment, número d'edicions realitzades : [10 Punts].
30
Anàlisis de l'estratègia comunicativa i de promoció del projecte
- Coherència de l'estratègia de promoció i comunicació amb l'esdeveniment. Valoració de l'estratègia en relació a la capacitat d'atracció de visitants i turistes: [5 punts].
- Concreció dels canals de comunicació: [5 punts].
- Definició del missatge: [5 punts].
- Es prioritzaran els canals que puguin contribuir a la construcció d'indicadors de l'esdeveniment: [5 punts].
20
Grau d'innovació en l'estratègia de promoció i comunicació de l'esdeveniment
- Es valorarà la incorporació de la sostenibilitat en les estratègies de promoció i comunicació: [10 punts].
- Es valorarà la incorporació d'eines digitals en l'estratègia: [10 punts].
20
Grau de governança, implicació i participació de la ciutadania, dels agents turístics i altres actors de l'ecosistema econòmic del territori
- Participació en el disseny i/o execució del programa d'entitats, associacions, professionals del sector turístic i/o ciutadans: [10 punts].
- Treball transversal amb altres àrees de l'ens: desenvolupament econòmic, comerç, esports, cultura: [5 punts].
15
Abast impacte territorial a nivell turístic de l'esdeveniment
- Impacte territorial a nivell turístic de l'esdeveniment (10 punts) ( Puntuació no acumulativa):
Municipal: [2 punts].
Comarcal: [4 punts].
Provincial: [6 punts].
Nacional: [8 punts].
Internacional: [10 punts].
- Volum d'assistents previstos (5 punts):
Inferiors a 2.000 assistents: [2 punts].
Entre 2.000 i 5.000 assistents: [3 punts].
Més de 5.000 assistents: [5 punts].
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-104, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-104-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Màxim una sol·licitud per ens local.
Altres condicions: Adjuntar el Pla d'actuacions en matèria de turisme (aprovat o elaborat els cinc anys anteriors al de la convocatòria), en el cas que es disposi. No es consideraran despeses elegibles totes aquelles referents a l'organització de l'esdeveniment, tan sols les relacionades amb la promoció i comunicació.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.

No es consideraran despeses elegibles totes aquelles referents a l'organització de l'esdeveniment, només les relacionades amb la promoció i comunicació.
Import màxim d'ajut: 8.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-044, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-044-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Distribució de la quantitat a atorgar:
Per al càlcul del valor màxim a rebre per part de l'ens sol·licitant, els càlculs és basaran en el cost total del projecte per part de l'ens i que a la vegada és pugui considerar elegible. L'import màxim elegible del cost total no podrà superar els 15.000 euros.
- Pels municipis amb població de més de 75.000 habitants i/o capitals de comarca, la subvenció màxima serà del 50%,
- Pels municipis d'entre 20.000 i 75.000 habitants la subvenció màxima serà del 75%,
- I pels municipis de menys de 20.000 habitants, la subvenció màxima serà del 100%.

En el cas de productes turístics supramunicipals, serà imprescindible presentar els acords municipals o convenis entre ajuntaments per al desenvolupament d'aquesta actuació.

En les accions que impliquin la realització de materials, pàgines web o altres suports de comunicació, s'haurà de fer esment exprés a les marques turístiques de la Diputació de Barcelona.

Els logotips estan disponibles a la següent pàgina web:
www.diba.cat/dturisme/imatge-corporativa-logotips
Per qualsevol dubte dirigir-se a: dt.comunicacio@diba.cat.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Màrqueting Turístic

Codi recurs
111096