Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Finançament per impulsar la participació ciutadana en l'Agenda 2030 o l'Agenda Urbana Local

Aquest recurs econòmic està destinat a finançar processos de participació ciutadana vinculats al disseny, la implementació, el seguiment o l'avaluació de l'Agenda 2030 o l'Agenda Urbana Local.

L'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), així com la Nova Agenda Urbana, són acords internacionals que tenen com a objectiu principal avançar cap a un desenvolupament sostenible a nivell global. Els ens locals són actors principals en aquesta empremta i és per això que la implementació de l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana Local s'han convertit en instruments estratègics claus pels ens locals per tal de construir polítiques públiques transformadores per la consecució dels ODS. El caràcter transversal d'ambdós instruments fa que la participació ciutadana esdevingui clau en la seva elaboració, per assegurar-ne la imbricació en les xarxes locals i millorar així la qualitat democràtica dels processos.

La sol·licitud té una vigència d'un any.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a l'anualitat de 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte
- Estructura global del projecte, desenvolupament de la informació i qualitat del redactat [15 punts]
- Bona definició i concreció dels objectius que es persegueixen amb el projecte (objectius específics fàcilment mesurables) [15 punts]
- Indicadors o altres instruments per fer el seguiment i avaluació dels resultats de l'actuació participativa [5 punts]
- Metodologia participativa, definició de les tècniques a emprar, així com la justificació de la seva utilització [20 punts]
- Calendarització de la proposta adequada a les actuacions a realitzar [10 punts]
65
Grau de transversalitat del projecte
- Àrees municipals implicades [15 punts]
- Grau d'implicació dels agents locals [20 punts]
35
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-218-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-218-23.pdf

Complentàriament l'ens local pot presentar altra documentació que consideri rellevant per a la justificació de la sol·licitud.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts.
- Els ens que no hagin executat un recurs atorgat a la convocatòria passada queden exclosos de la convocatòria de l'any següent.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació.
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: Activitats i recursos resultants de l'objecte o execució del procés participatiu així com actuacions musicals, festes majors, serveis sanitaris, premis, obsequis i regals, etc.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Complentàriament l'ens local pot presentar altra documentació que consideri rellevant per a la justificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
110852