Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Salut pública

Sanitat ambiental

L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones pel que fa als riscos derivats de factors ambientals. Es dona suport al desenvolupament de projectes i activitats de sanitat ambiental, dins de l'àmbit competencial i amb referència al marc normatiu, com ara els següents:
- Control integral de plagues urbanes (desinsectació i desratització), excloent-ne els fitosanitaris (exemple: la processionària del pi)
- Manteniment, vigilància i control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi
- Prevenció i control de l'expansió del mosquit tigre
- Control integral d'aus urbanes
- Costos dels productes de tractament d'aigua del vas i de les analítiques de piscines per garantir-ne les condicions higienico-sanitàries.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades tècniques associat a la sol·licitud
CONTROL DE PLAGUES URBANES. Màxim 16 punts:
Desinfecció al clavegueram: 8
Control de plagues en edificis públics:
- 1 a 10 edificis: 2
- 11 a 20 edificis: 5
- Més de 20 edificis: 8
PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI. Màxim 16 punts:
Manteniment d'instal·lacions de baix risc:
- 1 a 10 instal·lacions: 2
- 11 a 20 instal·lacions: 5
- Més de 20: 8
Manteniment d'instal·lacions d'alt risc:
- 1 a 10 instal·lacions: 2
- 11 a 20: 5
- Més de 20: 8
PREVENCIÓ DE L'EXPANSIÓ DEL MOSQUIT TIGRE. Màxim 12 punts:
Activitats informatives a la ciutadania, tallers a escoles o altres activitats: 8
Inspeccions de detecció del mosquit tigre a vies públiques i/o particulars: 4
CONTROL INTEGRAL D'AUS URBANES. Màxim 12 punts:
Activitats d'informació i sensibilització a la ciutadania: 4
Mesures disuassòries i/o captures (mesures de control): 8
MATERIALS I ANALÍTIQUES DE PISCINES. Màxim 14 punts:
Analítiques fisicoquímiques i microbiològiques: 7
Compra de material fungible en compliment de la normativa: 7
70
Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració
- Menor o igual a 1.000: 15 punts.
- 1.001 a 5.000: 18 punts.
- 5.001 a 20.000: 21 punts.
- 20.001 a 50.000:24 punts.
- 50.001 a 75.000: 27 punts.
- Més de 75.000: 30 punts.
30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-067-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-067-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació:
Per a municipis de1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants:
50%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb
ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-017, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-017-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.
Alt risc i baix risc fan referència als termes inclosos en el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
    Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35139